Data ogłoszenia: 2014-10-21
Nr postępowania: AZZP.243.157.2014
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1.        II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr 1 - Dostawa odczynników do analizatora kulometrycznego EcaFlow 150 GLP

·        Zadanie nr 2 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego BS 120

·        Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników do analizatora hematologicznego

·        Zadanie nr 4 - Dostawa kuwet do analizatora biochemicznego BS 120

·        Zadanie nr  5 – Dostawa odczynników chemicznych

 2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Zakład Biochemii i Toksykologii Środowiska

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl


III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 III.1.5.) Data ogłoszenia : 21.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów dla Zakładu Biochemii i Toksykologii Środowiska WHiBZ z dnia 21.10.2014 roku

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 28.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 29.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

data zamieszczenia: 24.10.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)