Data ogłoszenia: 2014-10-23
Nr postępowania: AZZP.243.141.2014
Nazwa postępowania: Dostawa Inkubatora CO2
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę Inkubatora CO2

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Inkubatora CO2

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1.    II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Inkubatora CO2 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

2. Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie sprzętu przez pracowników Wykonawcy,  instalację i uruchomienie;

·        instruktaż stanowiskowy jednodniowy w języku polskim dla 3 pracowników w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego;

·        Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.      Miejsce dostawy:

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Wydział Biologii

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka

Ul. Umultowska 89

61-614 Poznań

Piętro - pierwsze

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:   38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 30.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 III.1.5.) Data ogłoszenia : 23.10.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.