Data ogłoszenia: 2014-11-17
Nr postępowania: AZZP.243.193.2014
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej  

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej  

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1.        II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr  1 – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

·        Zadanie nr  2  – Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  3  – Dostawa odczynników chemicznych producenta i akcesoriów laboratoryjnych producenta AVANTOR dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  4  – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  5  – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Katedry Fizykochemii I Technologii Związków Organicznych

2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej  :

Zadanie nr 1

Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Zadanie nr 2, 3 i 4

Zakład Chemii Organicznej

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Zadanie nr 5

Katedra Fizykochemii I Technologii Związków Organicznych

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

CPV: 38000000 - 5 – Sprzęt laboratoryjny

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 21.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 III.1.5.) Data ogłoszenia : 17.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)