Data ogłoszenia: 2014-11-17
Nr postępowania: AZZP.243.193.2014
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej  

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej  

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1.        II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr  1 – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

·        Zadanie nr  2  – Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  3  – Dostawa odczynników chemicznych producenta i akcesoriów laboratoryjnych producenta AVANTOR dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  4  – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Zakładu Chemii Organicznej

·        Zadanie nr  5  – Dostawa odczynników chemicznych producenta SIGMA-ALDRICH dla Katedry Fizykochemii I Technologii Związków Organicznych

2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii I Inżynierii Chemicznej  :

Zadanie nr 1

Zakład Analityki Żywności i Ochrony Środowiska

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Zadanie nr 2, 3 i 4

Zakład Chemii Organicznej

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Zadanie nr 5

Katedra Fizykochemii I Technologii Związków Organicznych

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

CPV: 38000000 - 5 – Sprzęt laboratoryjny

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 21.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 III.1.5.) Data ogłoszenia : 17.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.