Data ogłoszenia: 2014-11-19
Nr postępowania: AZZP.243.196.2014
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1.         II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr  1 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Avantor

·        Zadanie nr  2 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Sigma

·        Zadanie nr  3 – Dostawa odczynników chemicznych producenta A&A Biotechnology

·        Zadanie nr  4 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Life Technologies

·        Zadanie nr  5 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Leica microsystems

·        Zadanie nr  6  – Dostawa odczynników chemicznych producenta Aqua Med.

·        Zadanie nr  7  – Dostawa odczynników chemicznych producenta Chemat Odczynniki i Wyposażenie Laboratoryjne

·        Zadanie nr 8  – Dostawa odczynników chemicznych

 2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.        Miejsce dostawy:

           Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ul. Bernardyńska 6 lub ul. Kordeckiego 20

85-029 Bydgoszcz

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 25.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)