Data ogłoszenia: 2015-03-31
Nr postępowania: AZZP.243.24.2015
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych 

 

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.                Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywną odczynników chemicznych  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Illumina

·        Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Life Technologies

·        Zadanie nr 3- Dostawa odczynników chemicznych producenta Beckman Coulter Genomics

·        Zadanie nr 4- Dostawa odczynników chemicznych producenta Bio-Rad Polska

·        Zadanie nr 5 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Agilent

·        Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific

·        Zadanie nr 7- Dostawa odczynników chemicznych producenta MP Biomedicals

·        Zadanie nr 8- Dostawa odczynników chemicznych producenta Avantor

·        Zadanie nr 9 – Dostawa odczynników chemicznych producenta BioShop

·        Zadanie nr 10 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Biological Industries

·        Zadanie nr 11- Dostawa odczynników chemicznych producenta Fluka

·        Zadanie nr 12- Dostawa odczynników chemicznych producenta Sigma-Aldrich

·        Zadanie nr 13 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Gibco

·        Zadanie nr 14 – Dostawa odczynników chemicznych producenta EURx

·         

2.                Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

 

3.        Miejsce dostawy:

Zadania 1-10:
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Zadania 11-14

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 

 

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl


III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.3) Termin składania ofert: 08.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

III.1.5.) Data ogłoszenia : 24.03.2015

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)