Data ogłoszenia: 2015-03-31
Nr postępowania: AZZP.243.24.2015
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych 

 

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywną odczynników chemicznych 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.                Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywną odczynników chemicznych  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Illumina

·        Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Life Technologies

·        Zadanie nr 3- Dostawa odczynników chemicznych producenta Beckman Coulter Genomics

·        Zadanie nr 4- Dostawa odczynników chemicznych producenta Bio-Rad Polska

·        Zadanie nr 5 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Agilent

·        Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Thermo Scientific

·        Zadanie nr 7- Dostawa odczynników chemicznych producenta MP Biomedicals

·        Zadanie nr 8- Dostawa odczynników chemicznych producenta Avantor

·        Zadanie nr 9 – Dostawa odczynników chemicznych producenta BioShop

·        Zadanie nr 10 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Biological Industries

·        Zadanie nr 11- Dostawa odczynników chemicznych producenta Fluka

·        Zadanie nr 12- Dostawa odczynników chemicznych producenta Sigma-Aldrich

·        Zadanie nr 13 – Dostawa odczynników chemicznych producenta Gibco

·        Zadanie nr 14 – Dostawa odczynników chemicznych producenta EURx

·         

2.                Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

 

3.        Miejsce dostawy:

Zadania 1-10:
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Zadania 11-14

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 

 

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl


III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.3) Termin składania ofert: 08.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

III.1.5.) Data ogłoszenia : 24.03.2015

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.