Data ogłoszenia: 2015-05-06
Nr postępowania: AZZP.243.27.2015
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert

na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego  w Bydgoszczy

 

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego  w Bydgoszczy

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Merc Milipore

·        Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych firmy A&A Biotechnology

·        Zadanie nr 3 – Dostawa odczynników chemicznych firmy ABO

 

2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po każdorazowej dostawie

3.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jednostki Organizacyjne UTP :

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

Lub

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ul. Bernardyńska  6

85-029 Bydgoszcz

 

4.        Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 

 

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl


III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.3) Termin składania ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

III.1.5.) Data ogłoszenia : 06.05.2015

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

Ogłoszenie : dostawy

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego  w Bydgoszczy z dnia 06.05.2015 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3

 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 12.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

data zamieszczenia: 08.05.2015

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)