Data ogłoszenia: 2015-08-10
Nr postępowania: AZZP.243.95.2015
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

 

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych

Ogłoszenie : dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·        Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Merc Milipore

·        Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych firmy ABO

 2.        Dostawa obejmuje:

·        dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·        wniesienie przedmiotu zamówienia

·        Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·        Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po każdorazowej dostawie

3.        Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jednostki Organizacyjne UTP :

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Oraz ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Budynek B, F

Lub

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ul. Bernardyńska  6

85-029 Bydgoszcz

4.        Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

CPV: 33696500 – 0 – Odczynniki laboratoryjne

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.3) Termin składania ofert: 14.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

 III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 III.1.5.) Data ogłoszenia : 10.08.2015

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.