Data ogłoszenia: 2018-03-14
Nr postępowania: AZZP.243.12.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywną polimerazy do reakcji Long Range PCR

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

2.    Dostawa obejmuje:

·         dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·         wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·         Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·         Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.    Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i  Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28/227

85-084 Bydgoszcz

4.    Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al.pProf. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 21.03.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 14.03.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.