Data ogłoszenia: 2018-03-14
Nr postępowania: AZZP.243.12.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywną polimerazy do reakcji Long Range PCR

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna polimerazy do reakcji Long Range PCR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywną odczynników chemicznych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

2.    Dostawa obejmuje:

·         dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·         wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·         Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·         Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.    Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i  Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28/227

85-084 Bydgoszcz

4.    Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al.pProf. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 21.03.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 14.03.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)