Data ogłoszenia: 2018-03-16
Nr postępowania: AZZP.243.11.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·         Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych

·         Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Chempur

·        Zadanie nr 3 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Sigma Aldrich

·        Zadanie nr 4 – Dostawa odczynników chemicznych firmy AVANTOR

·   Zadanie nr 5 – Dostawa odczynników chemicznych firmy A&A Biotechnologies

·         Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników chemicznych firmy ABO

2.    Dostawa obejmuje:

·       dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·         wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·   przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·    protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.    Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jednostki Organizacyjne UTP :

Wydziała Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Lub

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

Lub

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ul. Bernardyńska  6

85-029 Bydgoszcz

4.    Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 23.03.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 16.03.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)