Data ogłoszenia: 2018-03-16
Nr postępowania: AZZP.243.11.2018
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·         Zadanie nr 1 – Dostawa odczynników chemicznych

·         Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Chempur

·        Zadanie nr 3 – Dostawa odczynników chemicznych firmy Sigma Aldrich

·        Zadanie nr 4 – Dostawa odczynników chemicznych firmy AVANTOR

·   Zadanie nr 5 – Dostawa odczynników chemicznych firmy A&A Biotechnologies

·         Zadanie nr 6 – Dostawa odczynników chemicznych firmy ABO

2.    Dostawa obejmuje:

·       dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·         wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·   przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·    protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.    Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jednostki Organizacyjne UTP :

Wydziała Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ul. Seminaryjna 3

85-326 Bydgoszcz

Lub

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Ul. Mazowiecka 28

85-084 Bydgoszcz

Lub

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Ul. Bernardyńska  6

85-029 Bydgoszcz

4.    Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 23.03.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 16.03.2018

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.