Data ogłoszenia: 2018-04-06
Nr postępowania: AZZP.243.17.2018
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·       ZADANIE 1. Dostawa odczynników chemicznych producenta Agilent

·       ZADANIE 2. Dostawa odczynników chemicznych producenta EURx

·       ZADANIE 3. Dostawa odczynników chemicznych producenta Qiagen

·       ZADANIE 4. Dostawa odczynników chemicznych producenta MRC

·       ZADANIE 5. Dostawa odczynników chemicznych producenta BioShop

2.          Dostawa obejmuje:

·       dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·       wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·       Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·       Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.          Miejsce dostawy:

Zadanie 1:

Dr hab. Jan Madej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zakład Histologii i Embriologii

ul. Norwida 27, 50-375 Wrocław

Zadania 2-5:

Dr hab. inż. Anna Sławińska

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

4.          Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

·       CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

5.          Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

·       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al.pProf. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 16.04.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 06.04.2018


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1.5

W ogłoszeniu jest: Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)