Data ogłoszenia: 2018-04-06
Nr postępowania: AZZP.243.17.2018
Nazwa postępowania: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
Kategoria: Zamowienia z dziedziny nauki
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z dziedziny nauki

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich , Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-92-61

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

·       ZADANIE 1. Dostawa odczynników chemicznych producenta Agilent

·       ZADANIE 2. Dostawa odczynników chemicznych producenta EURx

·       ZADANIE 3. Dostawa odczynników chemicznych producenta Qiagen

·       ZADANIE 4. Dostawa odczynników chemicznych producenta MRC

·       ZADANIE 5. Dostawa odczynników chemicznych producenta BioShop

2.          Dostawa obejmuje:

·       dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej;

·       wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcy

·       Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.

·       Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

3.          Miejsce dostawy:

Zadanie 1:

Dr hab. Jan Madej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zakład Histologii i Embriologii

ul. Norwida 27, 50-375 Wrocław

Zadania 2-5:

Dr hab. inż. Anna Sławińska

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

4.          Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

·       CPV: 33696300 – 8 – Odczynniki chemiczne

5.          Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

·       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al.pProf. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 16.04.2018 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 06.04.2018


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1.5

W ogłoszeniu jest: Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

·       Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.