Data ogłoszenia: 2016-10-17
Nr postępowania: AZZP.243.112.2016BB
Nazwa postępowania: Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:

Bydgoszcz:  Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania

Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki

Ogłoszenie : Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Usługi społeczne

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana Jędrzeja Śniadeckich, 85-796 Bydgoszcz Al. Prof. S. Kaliskiego 7woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-9261,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania  Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.                Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług cateringowych podczas spotkania Prorektorów ds. Nauki oraz Kierowników Działów Nauki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert

2.                Usługa obejmuje  przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków zgodnie z harmonogramem  na poszczególne dni trwania spotkania :

 

3.      Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

 

CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

 

·             Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

·             Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

III.1.3) Termin składania ofert: 20.10.2016 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 17.10.2016

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.