Data ogłoszenia: 2016-10-20
Nr postępowania: AZZP.243.114.2016BB
Nazwa postępowania: Świadczenie usług cateringowych dla słuchaczy studiów Międzynarodowy Inżynier Spawalnik
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:

Bydgoszcz:  Świadczenie usług cateringowych dla słuchaczy studiów

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik

Ogłoszenie : Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Usługi społeczne

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana Jędrzeja Śniadeckich, 85-796 Bydgoszcz Al. Prof. S. Kaliskiego 7woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-9261,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług cateringowych dla  słuchaczy studiów Międzynarodowy Inżynier Spawalnik

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.                Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług cateringowych  dla słuchaczy studiów Międzynarodowy Inżynier Spawalnik zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do składania ofert

2.                Usługa obejmuje  przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków zgodnie z terminarzem zjazdów na rok akademicki 2016/2017

 

3.      Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

 

CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

 

·             Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

·             Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

III.1.3) Termin składania ofert: 25.10.2016 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 141).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 20.10.2016

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)