Data ogłoszenia: 2017-12-15
Nr postępowania: AZZP.243.108.2017
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:

Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie

 

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia na usługi społeczne

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
w trybie od poniedziałku do piątku w godz. od 1700 do 700 dnia następnego oraz niedzielę, święta
i dni wolne od pracy całodobowo.

2.          Miejsce świadczenia Ochrony:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rolniczy Zakład Doświadczalny

89-122 Minikowo 13

3.          Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  79710000-4 – usługi ochroniarskie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, bud. RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 20.12.2017 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, bud. RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 15.12.2017

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.