Data ogłoszenia: 2017-12-15
Nr postępowania: AZZP.243.108.2017
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie
Kategoria: Uslugi spoleczne
Ogłoszenie:

Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie

 

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia na usługi społeczne

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.          Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie (gmina Nakło n/Notecią)
w trybie od poniedziałku do piątku w godz. od 1700 do 700 dnia następnego oraz niedzielę, święta
i dni wolne od pracy całodobowo.

2.          Miejsce świadczenia Ochrony:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rolniczy Zakład Doświadczalny

89-122 Minikowo 13

3.          Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  79710000-4 – usługi ochroniarskie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

 III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl

III.1.2.)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, bud. RCI pokój B3).

III.1.3) Termin składania ofert: 20.12.2017 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, bud. RCI pokój B3).

III.1.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.5.) Data ogłoszenia : 15.12.2017

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)