Data ogłoszenia: 2013-09-03
Nr postępowania: AZZP-S.24-154/2013
Nazwa postępowania: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu rolniczego. 2.Z kredytu sfinansowany zostanie zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T 8020 (rok prod. 2009), używanego i przyczepy samozbierającej POTTINGER JUMBO 7210 COMBILINE (rok prod. 2012), fabrycznie nowej. 3.Wartość zakupu netto wynosi 577.000 zł. Zamawiający określa wielkość wkładu własnego w wysokości 77.000 zł wartości netto. 4.Zamawiający wymaga, aby kredyt został udzielony na następujących warunkach: a. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. b. Kredyt zostanie postawiony jednorazowo do dyspozycji zamawiającego od 23 września 2013 r. c. Spłata kredytu w równych 36 ratach. d. Kredyt będzie spłacany wraz z odsetkami, płatnymi w ostatnim dniu każdego miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca nie jest dniem roboczym to termin spłaty przypada na następny dzień roboczy po tym dniu. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 31-01-2014 r. a ostatnia do dnia 31-12-2016 r.. e. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3M (w okresie trzech miesięcy odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe) oraz marży Wykonawcy (stałej w okresie kredytowania; f. Zmiana oprocentowania z tytułu zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy. g. Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych naliczanych na bazie rzeczywistego kalendarza tj. rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. h. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu pobrana zostanie jednorazowo przy uruchomieniu kredytu; i. Marża podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. j. Bank nie pobierze prowizji od niewykorzystanego kredytu; k. Spłata odsetek i rat kapitałowych odbywać się będzie na podstawie harmonogramu spłaty. Każda zmiana oprocentowania będzie potwierdzana pisemnie przez Kredytodawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami. l. Koszty ewentualnego uruchomienia, prowadzenia i zamknięcia dodatkowego rachunku bieżącego (w okresie kredytowania) stanowią element ceny oferty. Prowadzenie dodatkowego rachunku bankowego nie wiąże się z przeprowadzaniem wszystkich rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku oraz utrzymania na nim określonego salda. m.Zabezpieczenia kredytu: - Przewłaszczenie nabywanego sprzętu rolniczego, - Przeniesienie praw z Ubezpieczenia przewłaszczonego sprzętu ( cesja polisy) - Możliwość zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym wyłącznie w zakresie rat i odsetek. Wszelkie koszty związane z ewentualną wyceną zabezpieczenia na potrzeby wykonawcy (kredytodawcy) pokryje wykonawca we własnym zakresie. n. Kredytodawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; o. Ustala się możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów (prowizji, opłat)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 176411 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (16)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.