Data ogłoszenia: 2013-09-03
Nr postępowania: AZZP-S.24-154/2013
Nazwa postępowania: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu rolniczego. 2.Z kredytu sfinansowany zostanie zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T 8020 (rok prod. 2009), używanego i przyczepy samozbierającej POTTINGER JUMBO 7210 COMBILINE (rok prod. 2012), fabrycznie nowej. 3.Wartość zakupu netto wynosi 577.000 zł. Zamawiający określa wielkość wkładu własnego w wysokości 77.000 zł wartości netto. 4.Zamawiający wymaga, aby kredyt został udzielony na następujących warunkach: a. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. b. Kredyt zostanie postawiony jednorazowo do dyspozycji zamawiającego od 23 września 2013 r. c. Spłata kredytu w równych 36 ratach. d. Kredyt będzie spłacany wraz z odsetkami, płatnymi w ostatnim dniu każdego miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca nie jest dniem roboczym to termin spłaty przypada na następny dzień roboczy po tym dniu. Pierwsza rata płatna będzie do dnia 31-01-2014 r. a ostatnia do dnia 31-12-2016 r.. e. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stopie procentowej rynku międzybankowego WIBOR 3M (w okresie trzech miesięcy odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe) oraz marży Wykonawcy (stałej w okresie kredytowania; f. Zmiana oprocentowania z tytułu zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy. g. Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych naliczanych na bazie rzeczywistego kalendarza tj. rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. h. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu pobrana zostanie jednorazowo przy uruchomieniu kredytu; i. Marża podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. j. Bank nie pobierze prowizji od niewykorzystanego kredytu; k. Spłata odsetek i rat kapitałowych odbywać się będzie na podstawie harmonogramu spłaty. Każda zmiana oprocentowania będzie potwierdzana pisemnie przez Kredytodawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami. l. Koszty ewentualnego uruchomienia, prowadzenia i zamknięcia dodatkowego rachunku bieżącego (w okresie kredytowania) stanowią element ceny oferty. Prowadzenie dodatkowego rachunku bankowego nie wiąże się z przeprowadzaniem wszystkich rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku oraz utrzymania na nim określonego salda. m.Zabezpieczenia kredytu: - Przewłaszczenie nabywanego sprzętu rolniczego, - Przeniesienie praw z Ubezpieczenia przewłaszczonego sprzętu ( cesja polisy) - Możliwość zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym wyłącznie w zakresie rat i odsetek. Wszelkie koszty związane z ewentualną wyceną zabezpieczenia na potrzeby wykonawcy (kredytodawcy) pokryje wykonawca we własnym zakresie. n. Kredytodawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; o. Ustala się możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów (prowizji, opłat)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 176411 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (16)