Data ogłoszenia: 2014-04-30
Nr postępowania: AZZP.243.63.2014
Nazwa postępowania: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Numer ogłoszenia BZP: 145720 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. zadanie 1. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w dwóch obszarach tematycznych: - budżetowania (25 pracowników, podział na 2 grupy) - analizy finansowej projektów inwestycyjnych i badawczych (20 pracowników, podział na 2 grupy) Szkolenia muszą zostać zrealizowane w formie dwóch 4-dniowych zamkniętych warsztatów (2 szkolenia x 4 dni x 2 grupy)Dopuszcza się opcję 2-dniowych zamkniętych warsztatów przy zachowaniu sumy dni . Szkolenia dla dwóch grup nie mogą odbywać się równolegle. zadanie 2 Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji ośmiu pracowników administracyjnych Działu Spraw Pracowniczych i Płac w następujących obszarach tematycznych: - Czas pracy - Uprawnienia związane z rodzicielstwem - Umowy cywilno-prawne - Zatrudnianie cudzoziemców - Wybrane problemy z zakresu wypłacania wynagrodzeń Powyższe obszary muszą zostać zgrupowane i zrealizowane w formie dwóch, dwudniowych, zamkniętych warsztatów. zadanie 3. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji 3 pracowników administracyjnych Sekcji Analiz w następujących obszarach tematycznych: - Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie - Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich; Systemy rachunków kosztów - Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej - Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych - analiza opłacalność i wykonalności Wszystkie szkolenia muszą zostać zrealizowane w formie czterech, dwudniowych, zamkniętych warsztatów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie co najmniej 2 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/warsztatów i w ramach każdej usługi przeszkolono co najmniej 10 osób. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3,4 SIWZ tj. Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania ,5. Dowody określające najważniejsze usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie po-przedzającym zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wskaże minimum po jednym trenerze z wykształceniem wyższym do każdego z obszarów tematycznych wskazanych w załączniku nr 7, 8 i 9 do SIWZ, z których każdy posiada doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu danego obszaru tematycznego (zgodnie z opisem z załącznika nr 7, 8 i 9 do SIWZ) w liczbie minimum 20 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat (przy czym każdy dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 6 godzin zegarowych)Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

KONSORCJUM O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia - załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia - załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60

2 - Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20

3 - Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ, zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 145)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 145)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w dwóch obszarach tematycznych: - budżetowania (25 pracowników, podział na 2 grupy) - analizy finansowej projektów inwestycyjnych i badawczych (20 pracowników, podział na 2 grupy) Wszystkie szkolenia muszą zostać zrealizowane w formie dwóch 4-dniowych zamkniętych warsztatów (2 szkolenia x 4 dni x 2 grupy). Dopuszcza się opcję 2-dniowych zamkniętych warsztatów przy zachowaniu sumy dni . Szkolenia dla dwóch grup nie mogą odbywać się równolegle..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20

3. Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji ośmiu pracowników administracyjnych Działu Spraw Pracowniczych i Płac w następujących obszarach tematycznych: - Czas pracy - Uprawnienia związane z rodzicielstwem - Umowy cywilno-prawne - Zatrudnianie cudzoziemców - Wybrane problemy z zakresu wypłacania wynagrodzeń Powyższe obszary muszą zostać zgrupowane i zrealizowane w formie dwóch, dwudniowych, zamkniętych warsztatów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20

3. Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji 3 pracowników administracyjnych Sekcji Analiz w następujących obszarach tematycznych: - Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie - Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich; Systemy rachunków kosztów - Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej - Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych - analiza opłacalność i wykonalności Wszystkie szkolenia muszą zostać zrealizowane w formie czterech, dwudniowych, zamkniętych warsztatów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 20

3. Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS - 20

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)