Data ogłoszenia: 2014-05-15
Nr postępowania: AZZP.243.75.2014
Nazwa postępowania: Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu „Nowa Jakość w UTP”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu Nowa Jakość w UTP Numer ogłoszenia: 164964 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 15.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332. Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu Nowa Jakość w UTP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W wyniku dokonanych czynności, składających się na audyt, zostanie przygotowana i przekaza-na Zamawiającemu niezależna ekspercka ocena wdrożenia (w postaci raportu) sporządzona pod kątem: a. ujawnienia ryzyka związanego z błędami konfiguracyjnymi; b. ustalenia stopnia spełnienia oczekiwań zamawiającego, wyrażonych w specyfikacji zamówienia w zakresie: i. funkcjonalności i ergonomii aplikacji, ii. wydajności modułów i systemu zintegrowanego, iii. kompletności i jasności instrukcji wykonywania aktualizacji modułów i procedur weryfikacji poprawności, iv. dostosowania rozwiązań do zarządzania zmianami organizacyjnymi, v. możliwości definiowania uprawnień i zarządzania poziomami dostępności usług, vi. dostosowania rozwiązań systemu do zarządzania ciągłością działania, w tym alokacji zasobów fizycznych, vii. wyposażenia systemu w rozwiązania bezpieczeństwa danych i systemów w infrastrukturze sieciowej (np. dobór protokołów komunikacyjnych, miejsce i sposób przekazywania danych), viii. rozwiązań do zarządzania problemami i incydentami (w tym zdolności do ciągłego logowania istotnych zdarzeń), ix. zarządzania danymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych; x. jakości i dostępności aktualnych podręczników użytkownika końcowego; c. poprawności struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków i odpowiedzialności kluczowych pracowników oraz administratorów aplikacji systemu zintegrowane-go; d. analizy umowy o opiekę powdrożeniową w zakresie bezpieczeństwa przetwarza-nia, w tym szybkości reakcji na zróżnicowane awarie i incydenty, organizacja procesu zgłaszania i eskalowania problemów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.81.00.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi i każda z nich: a. polegała za przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji, systemów lub programów komputerowych oraz, b.miała wartość (chodzi o wartość wykonanego audytu, a nie o wartość audytowanej aplikacji/systemu/programu komputerowego) co najmniej 50 000 złotych brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (rozdział VII pkt 3 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami tworzącymi zespół audytowy. Przy tym jedna z tych osób powinna posiadać certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) lub równoważny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1. uzasadnionych i udokumentowanych trudności audytorów w dostępie do doku-mentów objętych audytem, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 2. choroby bądź innej niezdolności do pracy członka zespołu audytorskiego; 3. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakoń-czenia realizacji zamówienia. W przypadku choroby bądź innej niezdolności do pracy członka zespołu audytorskiego trwającej dłużej niż dwa tygodnie, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach tożsamych z osobą niezdolną do pracy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 145..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 145..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienia w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)