Data ogłoszenia: 2014-05-20
Nr postępowania: AZZP.243.78.2014
Nazwa postępowania: Opracowanie projektów komercjalizacji
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Wycenie praw własności przemysłowej 21 wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Przy czym w rozumieniu Zamawiającego rozwiązanie/patent/technologia to zbiór szeroko rozumianych obiektów praw własności przemysłowej i praw autorskich, w szczególności: programów komputerowych, wyników prac naukowo-badawczych, know-how, krajowych lub zagranicznych zgłoszeń patentowych lub patentów, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, marek, logotypów lub innych oznaczeń indywidualizujących. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających: a) określenie wartości Wynalazku, b) opis metodologii wykonania wyceny, c) opis sposobu ochrony własności intelektualnej. Wycena technologii wykonana być winna metodą wybraną przez Wykonawcę, za wyjątkiem metody kosztowej. Forma opracowania: raport co najmniej 15 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 2 Analizie potencjału rynkowego 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zwierających: a) ocenę potencjału komercyjnego (w kraju i zagranicą), uwzględniającą aspekty technologiczne, rynkowe i prawne, b) ocenę konkurencyjności obejmująca następujące etapy: wybór kluczowych cech konkurencyjnych produktu, ustalenie wag dla poszczególnych cech, przeprowadzenie ocen, wyznaczenie oraz analizę wartości wyniku oceny, c) opis co najmniej 2 najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru wraz z rekomendacjami co do dalszych działań i wytypowaniem co najmniej 4 odbiorców dla 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 3 Analizie gotowości wdrożeniowej 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających : a) ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań/patentów/technologii (ogólną i szczegółową); b) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków; c) ocenę ryzyka wdrożeniowego obejmująca następujące etapy: identyfikacja problemów związanych z wdrożeniem, identyfikacja kluczowych grup i czynników ryzyka, wyznaczenie prawdopodobieństwa ryzyka oraz wskazanie potencjalnych rezultatów; d) ocenę rentowności wdrożenia. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 79.12.00.00-1, 73.20.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2015.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi związane z przedmiotem zamówienia (opracowanie projektów komercjalizacji w tym: wyceny praw własności przemysłowej, analizę potencjału rynkowego, analizę gotowości wdrożeniowej) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,- zł każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten zostanie spełniony Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia, które spełniają łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia: 1). posiada wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych 2). posiada ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu: zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy i technologii, oceny potencjału ekonomicznego, wyceny wiedzy i technologii transferu technologii lub zarządzania projektami; 3). posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych;

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Inkubator Innowacyjności jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia w BZP: 20.05.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)