Data ogłoszenia: 2014-05-20
Nr postępowania: AZZP.243.78.2014
Nazwa postępowania: Opracowanie projektów komercjalizacji
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Wycenie praw własności przemysłowej 21 wskazanych przez Zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Przy czym w rozumieniu Zamawiającego rozwiązanie/patent/technologia to zbiór szeroko rozumianych obiektów praw własności przemysłowej i praw autorskich, w szczególności: programów komputerowych, wyników prac naukowo-badawczych, know-how, krajowych lub zagranicznych zgłoszeń patentowych lub patentów, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, marek, logotypów lub innych oznaczeń indywidualizujących. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających: a) określenie wartości Wynalazku, b) opis metodologii wykonania wyceny, c) opis sposobu ochrony własności intelektualnej. Wycena technologii wykonana być winna metodą wybraną przez Wykonawcę, za wyjątkiem metody kosztowej. Forma opracowania: raport co najmniej 15 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 2 Analizie potencjału rynkowego 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zwierających: a) ocenę potencjału komercyjnego (w kraju i zagranicą), uwzględniającą aspekty technologiczne, rynkowe i prawne, b) ocenę konkurencyjności obejmująca następujące etapy: wybór kluczowych cech konkurencyjnych produktu, ustalenie wag dla poszczególnych cech, przeprowadzenie ocen, wyznaczenie oraz analizę wartości wyniku oceny, c) opis co najmniej 2 najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru wraz z rekomendacjami co do dalszych działań i wytypowaniem co najmniej 4 odbiorców dla 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 3 Analizie gotowości wdrożeniowej 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających : a) ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań/patentów/technologii (ogólną i szczegółową); b) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków; c) ocenę ryzyka wdrożeniowego obejmująca następujące etapy: identyfikacja problemów związanych z wdrożeniem, identyfikacja kluczowych grup i czynników ryzyka, wyznaczenie prawdopodobieństwa ryzyka oraz wskazanie potencjalnych rezultatów; d) ocenę rentowności wdrożenia. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 79.12.00.00-1, 73.20.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2015.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi związane z przedmiotem zamówienia (opracowanie projektów komercjalizacji w tym: wyceny praw własności przemysłowej, analizę potencjału rynkowego, analizę gotowości wdrożeniowej) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,- zł każda

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten zostanie spełniony Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia, które spełniają łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia: 1). posiada wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych 2). posiada ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu: zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy i technologii, oceny potencjału ekonomicznego, wyceny wiedzy i technologii transferu technologii lub zarządzania projektami; 3). posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych;

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Inkubator Innowacyjności jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia w BZP: 20.05.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.