Data ogłoszenia: 2014-07-08
Nr postępowania: AZZP.243.88.2014
Nazwa postępowania: Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

08/07/2014    S128    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

2014/S 128-229107

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE  Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 20 Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143 Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
85-225 Bydgoszcz POLSKA Tel.: +48 523749272 E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl Faks: +48 523749266

Adresy internetowe:  Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej  Inna: Uczelnia publiczna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności  Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto Bydgoszcz.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin w okresie 36 miesięcy

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części  To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie (zwana dalej Umową lub Umową grupowego ubezpieczenia na życie) zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do dnia 31 stycznia 2018 r., jeżeli zostanie spełniony warunek poziomu partycypacji w wysokości 50 % (pięćdziesięciu procent) pracowników Zamawiającego uprawnionych do przystąpienia do Umowy

II.2.2)Informacje o opcjach  Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach  Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji  Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000 (piętnascie tysiecy PLN)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający, jako Ubezpieczający, będzie zobowiązany do przekazywania Wykonawcy składki ubezpieczeniowej płatnej w 12 miesięcznych ratach składki ubezpieczeniowej na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie do dnia 15 (piętnastego) danego miesiąca kalendarzowego ochrony. Wysokość jednej raty składki ubezpieczeniowej będzie stanowiła iloczyn ilości osób ubezpieczonych w danym miesiącu kalendarzowym i wysokości miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jednego ubezpieczonego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do re-prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

III.1.4)Inne szczególne warunki  Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może powołać się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
1. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał prze-widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce za-mieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:
a) informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów lub
b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 i 7 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.
W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 8).
Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 8 SIWZ.
Wykonawca zagraniczny. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale VIII pkt 8 lit. b.-d. oraz f. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wy-stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Formy dokumentów. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.
Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
IWarunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wwykonał co najmniej co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze tj. ubezpieczenia podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną zamawiający uzna: ubezpieczenie grupowe na życie minimum 1000 pracowników jednego podmiotu).
Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:
a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ),
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej wykonał co najmniej co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze tj. ubezpieczenia podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobną zamawiający uzna: ubezpieczenie grupowe na życie minimum 1000 pracowników jednego podmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tych usług.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Wykonawca uprawniony ,na potwierdzenie uprawnień skłąda zezwolenie dot. przedmiotowej działalności ubezpieczeniowej ORAZ Katalog i definicje stanów chorobowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz katalog operacji chirurgicznych

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury  Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 50

2. wysokosc swiadczeń. Waga 30

3. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

AZZP.243.88.2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia  nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.8.2014 - 09:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  Data: 14.8.2014 - 09:10

Miejscowość:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 145

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe  Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W zał. nr 4 do siwz umowa określono poniższe zmiany:
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, zmiany niniejszej Umowy są dopuszczalne na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz SIWZ, a w szczególności:
1) gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
2) gdy zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa,
3) z innej istotnej przyczyny,
2. Strony mogą zmienić niniejszą Umowę oraz inaczej, niż to postanowiono w §2 ust. 3, określić skutki nieziszczenia się warunku z §2 ust.3, np. poprzez obniżenie wysokości poziomu partycypacji, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587700 Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może po-nieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587700 Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  3.7.2014

 

 

Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

2014/S 146-262488

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, UniwersytetTechnologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i ZamówieńPublicznych, bud. 3.1, pokój nr 143, Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska, Bydgoszcz85-225,POLSKA. Tel.: +48 523749272. Faks: +48 523749266. E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.7.2014, 2014/S 128-229107)

 Przedmiot zamówienia:

CPV:66500000

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.8.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14.8.2014 (09:10)

Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.8.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.8.2014 (09:10)

2014/S 146-266242

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, UniwersytetTechnologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i ZamówieńPublicznych, bud. 3.1, pokój nr 143, Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska, Bydgoszcz85-225,POLSKA. Tel.: +48 523749272. Faks: +48 523749266. E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.7.2014, 2014/S 128-229107)

 Przedmiot zamówienia:

CPV:66500000

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.8.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.8.2014 (09:10)

Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.8.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

25.8.2014 (09:10)

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (8)