Data ogłoszenia: 2014-08-26
Nr postępowania: AZZP.243.119.2014
Nazwa postępowania: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych. Numer ogłoszenia: 283064 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektów komercjalizacji dla 21 wskazanych przez Zamawiającego nowych rozwiązań/patentów/technologii z dziedziny nauk: technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych.Świadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia polegać będzie w szczególności na: Zadanie 1. Wycenie praw własności przemysłowej 21 wskazanych przez Zamawiającego rozwią-zań/patentów/technologii. Przy czym w rozumieniu Zamawiającego rozwiązanie/patent/technologia to zbiór szeroko rozumianych obiektów praw własności przemysłowej i praw autorskich, w szczególności: programów komputerowych, wyników prac naukowo-badawczych, know-how, krajowych lub zagranicznych zgłoszeń patentowych lub patentów, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, marek, logotypów lub innych oznaczeń indywidualizujących. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających: a) określenie wartości Wynalazku, b) opis metodologii wykonania wyceny, c) opis sposobu ochrony własności intelektualnej. Wycena technologii wykonana być winna metodą wybraną przez Wykonawcę, za wyjątkiem metody kosztowej. Forma opracowania: raport co najmniej 15 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 2 Analizie potencjału rynkowego 21 wskazanych przez zamawiającego rozwią-zań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zwierających: a) ocenę potencjału komercyjnego (w kraju i zagranicą), uwzględniającą aspekty technologiczne, rynkowe i prawne, b) ocenę konkurencyjności obejmująca następujące etapy: wybór kluczowych cech konkurencyjnych produktu, ustalenie wag dla poszczególnych cech, przeprowadzenie ocen, wy-znaczenie oraz analizę wartości wyniku oceny, c) opis co najmniej 2 najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru wraz z rekomendacjami co do dalszych działań i wytypowaniem co najmniej 4 odbiorców dla 21 wskazanych przez zamawiającego rozwiązań/patentów/technologii. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej. Zadanie 3 Analizie gotowości wdrożeniowej 21 wskazanych przez zamawiającego rozwią-zań/patentów/technologii. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do opracowania 21 raportów zawierających : a) ocenę stopnia dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań/patentów/technologii (ogólną i szczegółową); b) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków; c) ocenę ryzyka wdrożeniowego obejmująca następujące etapy: identyfikacja problemów związanych z wdrożeniem, identyfikacja kluczowych grup i czynników ryzyka, wyznaczenie prawdopodobieństwa ryzyka oraz wskazanie potencjalnych rezultatów; d) ocenę rentowności wdrożenia. Forma opracowania: raport co najmniej 35 stron, gdzie tekst stanowić będzie co najmniej 65% (Arial 12, interlinia 1.5, marginesy 2 cm) w formie papierowej i elektronicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 79.12.00.00-1, 73.20.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi związane z przedmiotem zamówienia (opracowanie projektów komercjalizacji w tym: wyceny praw własności przemysłowej, analizę potencjału rynkowego, analizę gotowości wdrożeniowej) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,- zł każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia, które spełniają łącznie następujące warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia: 1). posiada wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, chemicznych, ekonomicznych 2). posiada ukończone studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu: zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacją wiedzy i technologii, oceny potencjału ekonomicznego, wyceny wiedzy i technologii transferu technologii lub zarządzania projektami; 3). posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 145)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 145). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Inkubator Innowacyjności jest finansowany ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia: 285026 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283064 - 2014 data 26.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 02.09.2014r..

W ogłoszeniu powinno być: 05.09.2014r..

 

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)