Data ogłoszenia: 2014-11-05
Nr postępowania: AZZP.243.178.2014
Nazwa postępowania: Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt robót geologicznych: (BYDGOSZCZ - Fordon, działka nr 86/5, ul. Prof. S. Kaliskiego 7), złożony przez UTP w Bydgoszczy do Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik do SIWZ. W skład zamawianej aparatury powinny wchodzić następujące elementy: 1). Pompa ciepła do celów badawczych Wymagane elementy i ich cechy: - moc: minimum 6,3 kW ; - dostosowanie pompy do celów pomiarowych i ewentualnie rozbudowy w tym zakresie; - przeznaczenie tylko na cele badawcze; - zrzut ciepła na centralne ogrzewanie pomieszczenia laboratoryjnego ew. dodatkową nagrzewnicę (konieczna weryfikacja na miejscu - po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, o terminie wizji w godzinach pracy od 8,00-15,00 w sekretariacie Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy w budynku 3.2 - pom. 102, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy; - pompa obiegowa dolnego i górnego źródła; - grupa bezpieczeństwa; - zawory odcinające; - manometry - z możliwością rejestracji danych; - dodatkowa grzałka - min. 3kW; - możliwość podpięcia do odbiornika ciepła oraz systemu dolnego źródła; - system odpowietrzania; - zawór przełączający c. o. / c. w. u. ; 2). Dolne źródło ciepła z układem pomiarowym (pomiar temperatury) Wymagane elementy i ich cechy: - kompleksowe wykonanie dolnego źródła ciepła tzn. kończąc na rozdzielaczu z rotametrami w pomieszczeniu Laboratorium Inżynierii OŹE - w budynku 3.2 - pom. 101A, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, gdzie będzie funkcjonować pompa ciepła; - wykonanie wykopów, podejścia do laboratorium; - wykonanie 2 otworów wiertniczych o gł. min. 80 mb każdy; - zamontowanie 2 opomiarowanych sond różnego typu w wykonanych odwiertach w gruncie: termopary co max 5 metrów, dokładność pomiarowa max 0,1 C0 - zamocowanie termopar powinno zapewniać pomiar rzeczywistej temperatury sondy na określonej wysokości i jej trwałość podczas montażu; - wykonanie dobiegów poziomych; - wypełnienie otworów termo-cementem; - użycie sprzętu budowlanego tj. koparki, odnowienie terenu na roboczo, usuniecie i ponowne posadowienie płyt betonowych przed wejściem do laboratorium 101A - bud. 3.2 Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy; - w przypadku konieczności połączenia sond z rozdzielaczem oraz rurami poziomymi zastosowanie muf elektrooporowych; - zalanie instalacji płynem niezamarzającym i odpowietrzenie ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.10.00-7, 38.42.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia BZP: 05.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)