Data ogłoszenia: 2014-11-25
Nr postępowania: AZZP.243.176.2014
Nazwa postępowania: Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie audytu regulacji wewnętrznych i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawowymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie poniżej opisanych usług: - Wykonanie audytu zgodności regulacji wewnętrznych i posiadanej dokumentacji z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w uczelni wyższej; - Wykonanie kompletnej dokumentacji ODO; - Przeszkolenie wszystkich osób w zakresie ODO i przekazania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej; - Aktualizowanie dokumentacji ODO oraz materiałów szkoleniowych w okresie 4 lat od podpisania umowy. Uczelnia przetwarza dane osobowe pracowników, studentów i kontrahentów w liczbie do 15 tysięcy osób łącznie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wy-każe, że wykonał, w ostatnich trzech latach, co najmniej dwie usługi tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego zamówienia w uczelniach wyższych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie prawnicze i informatyczne

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 0.9
  • 2 - Kwalifikacje i rzetelność wykonania - 0.1

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia BZP: 25.11.2014

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)