Data ogłoszenia: 2010-02-05
Nr postępowania: AZZP-S.24-9/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób

CPV: 60170000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Termin realizacji: od terminu zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności transportowej Zamawiający oceni na podstawie posiadanej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   Koncesję zezwolenie lub licencję

2    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3    Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 12.02.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.02.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

Status (1)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.