Data ogłoszenia: 2010-02-05
Nr postępowania: AZZP-S.24-9/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób

CPV: 60170000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Termin realizacji: od terminu zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności transportowej Zamawiający oceni na podstawie posiadanej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   Koncesję zezwolenie lub licencję

2    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3    Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 12.02.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.02.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)