Data ogłoszenia: 2010-03-01
Nr postępowania: AZZP-S.24-16/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług doradztwa finansowego
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Kordeckiego 20, 85-858 Bydgoszcz

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonywanie usługi doradztwa finansowego

prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi doradztwa finansowego w rozliczaniu projektu pn. „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce – Studia podyplomowe” (POKL 02.01.01.-00-822/08), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, obejmujące:

- ocenę kwalifikowalności wydatków oraz poprawności dokumentów księgowych, potwierdzeń zapłaty (zgodność wydatku z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

- przygotowywanie wniosków o płatność,

- monitoring finansowy (zgodność postępu ponoszenia wydatków z wnioskiem o dofinansowanie projektu),

- monitoring rzeczowy (zgodność realizowanych działań z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie),

- udzielanie konsultacji Projektodawcy dotyczących problemów związanych z rozliczaniem projektu.

     

 

II.                  TERMIN WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.

III.                WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) tj.:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

      Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli:

a.      wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym co najmniej jeden na rzecz uczelni wyższej ,

b.      wykonawca przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów szkoleniowych finansowanych przez UE, w tym przynajmniej jeden realizowany przez uczelnię wyższą

c.      wykonawca dysponuje zespołem specjalistów, zdolnym do wykonania zamówienia w tym jednego biegłego rewidenta i dwu specjalistów z doświadczeniem w rozliczaniu projektów POKL.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

·         Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. IV niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca warunki spełnia.

Dla ustalenia kolejności najlepszego spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zamawiający przyzna punkty za każdą wykonaną usługę opisaną w pkt. III.2.a i b.

 

IV.                OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien zawierać wymienione niżej dokumenty i załączniki:

1.      Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 22, ust. 1 (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

2.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

3.   Aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.   Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich doświadczenia.

5.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług opisanych w pkt. III.2.a i b zawierający informację o ich przedmiocie, wartości dacie i miejscu wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

V.         LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH

 

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zaprosi do złożenia ofert wstępnych trzech wykonawców najlepiej spełniających postawione warunki.

 

VI.        KRYTERIA I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY OFERT

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty.

 

VII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU     W POSTEPOWANIU

 

1.   Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 8.03. 2010 roku o godz. 1100

2.   Wnioski należy złożyć w Dziale Zakupów i Zamówień i Publicznych UTP w Bydgoszczy,

ul. Kordeckiego 20 w pokoju nr 1A lub przesłać na adres Zamawiającego .

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 1.03. 2010 r

 

Bydgoszcz  1.03.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.