Data ogłoszenia: 2010-03-01
Nr postępowania: AZZP-S.24-16/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług doradztwa finansowego
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Kordeckiego 20, 85-858 Bydgoszcz

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonywanie usługi doradztwa finansowego

prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi doradztwa finansowego w rozliczaniu projektu pn. „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce – Studia podyplomowe” (POKL 02.01.01.-00-822/08), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, obejmujące:

- ocenę kwalifikowalności wydatków oraz poprawności dokumentów księgowych, potwierdzeń zapłaty (zgodność wydatku z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

- przygotowywanie wniosków o płatność,

- monitoring finansowy (zgodność postępu ponoszenia wydatków z wnioskiem o dofinansowanie projektu),

- monitoring rzeczowy (zgodność realizowanych działań z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie),

- udzielanie konsultacji Projektodawcy dotyczących problemów związanych z rozliczaniem projektu.

     

 

II.                  TERMIN WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.

III.                WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) tj.:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

      Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli:

a.      wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym co najmniej jeden na rzecz uczelni wyższej ,

b.      wykonawca przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów szkoleniowych finansowanych przez UE, w tym przynajmniej jeden realizowany przez uczelnię wyższą

c.      wykonawca dysponuje zespołem specjalistów, zdolnym do wykonania zamówienia w tym jednego biegłego rewidenta i dwu specjalistów z doświadczeniem w rozliczaniu projektów POKL.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

·         Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. IV niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca warunki spełnia.

Dla ustalenia kolejności najlepszego spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zamawiający przyzna punkty za każdą wykonaną usługę opisaną w pkt. III.2.a i b.

 

IV.                OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien zawierać wymienione niżej dokumenty i załączniki:

1.      Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 22, ust. 1 (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

2.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

3.   Aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.   Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich doświadczenia.

5.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług opisanych w pkt. III.2.a i b zawierający informację o ich przedmiocie, wartości dacie i miejscu wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

V.         LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH

 

Zamawiający po przeprowadzeniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zaprosi do złożenia ofert wstępnych trzech wykonawców najlepiej spełniających postawione warunki.

 

VI.        KRYTERIA I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY OFERT

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty.

 

VII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU     W POSTEPOWANIU

 

1.   Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 8.03. 2010 roku o godz. 1100

2.   Wnioski należy złożyć w Dziale Zakupów i Zamówień i Publicznych UTP w Bydgoszczy,

ul. Kordeckiego 20 w pokoju nr 1A lub przesłać na adres Zamawiającego .

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 1.03. 2010 r

 

Bydgoszcz  1.03.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)