Data ogłoszenia: 2010-03-18
Nr postępowania: AZZP-S.24-31/2010
Nazwa postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.„Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego
Kategoria: usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.

„Przebudowa i modernizacja budynku dydaktycznego

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Fordońskiej 430”

Zakres opracowania obejmuje:
1).Wielobranżowy projekt budowlany z informacją bioz (6 egz.);
2).Wielobranżowy projekt wykonawczy (6 egz.);
3).Przedmiary robót dla każdej branży oddzielne (2 egz.);
4).Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży oddzielnie (2 egz.)
5).Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży oddzielne (2 egz.);
6).Zbiorcze zestawienie kosztów - ZZK (2 egz.);
7).Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (2 egz.).

CPV: 71220000-6

Termin realizacji: do 31.05.2010 r.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczące budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno - budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- drogowej;

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

2.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną.

3.   Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie,

4.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 25.03.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (6)