Data ogłoszenia: 2017-05-17
Nr postępowania: AZZP.243.27.2017
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 12.05.2017 r.,

opublikowane w dniu 17.05.2017 roku. 

 

Polska-Bydgoszcz: Usługi sprzątania

2017/S 094-184199

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Juśkowiak
Tel.: +48 523749263
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek RCI, pokój B3
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Juśkowiak
Tel.: +48 523749263
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy.

Numer referencyjny: AZZP.243.27.2017

II.1.2)Główny kod CPV

90910000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy

— Zadanie nr I.

I.A). Usługi w Domach Studenta F-1 i F-2 przy Al. prof. S. Kaliskiego 12-14

I.B). Usługi w Domach Studenta nr 1 i 2 przy ul. Koszarowej 9 i 9a

— Zadanie nr II.

II.A). Usługi w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7

II.B). Usługi w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) przy ul. Andersa 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

I.A). Usługi w Domach Studenta F-1 i F-2 przy Al. prof. S. Kaliskiego 12-14 I.B). Usługi w Domach Studenta nr 1 i 2 przy ul. Koszarowej 9 i 9a

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79992000

77310000

90921000

98310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Al. prof. S. Kaliskiego 12-14, 85-796 Bydgoszcz

Koszarowej 9 i 9a, 85-324 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

I.A.1. Całodobowa obsługa dwóch recepcji.

I.A.2. Zapewnienie dodatkowych dyżurów w czasie trwania imprez studenckich.

I.A.3. Sprzątanie Domów Studenta.

I.A.4. Posprzątanie po wykwaterowaniu studentów.

I.A.5. Sprzątanie kondygnacji Domów Studenta przeznaczonych na działalność hotelową.

I.A.6. Sprzątnięcie po remoncie.

I.A.7. Przygotowanie do przeprowadzenia akcji dezynsekcji i deratyzacji, sprzątanie obiektów po zakończeniu akcji.

I.A.8. Wykonywanie dwóch zabiegów deratyzacji i dwukrotnych pełnych zabiegów prewencyjnych dezynsekcji.

I.A.9. Mycie okien trudnodostępnych metodą alpinistyczną.

I.A.10. Utrzymanie czystości i porządku w obiektach oraz na powierzchni 0,7 ha wokół budynków.

I.A.11. Pielęgnacja terenów zielonych o pow. 1,95 ha.

I.A.12. Wykonywanie usług pralniczych.

I.B.1. Całodobowa obsługa 2 recepcji.

I.B.2. Sprzątanie Domów Studenta.

I.B.3. Posprzątanie po wykwaterowaniu studentów.

I.B.4. Sprzątanie kondygnacji Domów Studenta przeznaczonych na działalność hotelową.

I.B.5. Sprzątnięcie po remoncie.

I.B.6. Przygotowanie Domów Studenta do przeprowadzenia akcji dezynsekcji i deratyzacji, sprzątanie obiektów po zakończeniu akcji.

I.B.7. Wykonywanie dwóch zabiegów deratyzacji i dwukrotnych pełnych zabiegów prewencyjnych dezynsekcji.

I.B.8. Utrzymanie czystości i porządku w obiektach oraz na powierzchni 4.700 m² wokół budynków.

I.B.9. Pielęgnacja terenów zielonych o pow. 2.000 m².

I.B.10.Wykonywanie usług pralniczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Usługi w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Usługi w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) przy ul. Andersa 1

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90910000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

ul. Andersa 1, 85-790 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

II.A). Usługi w Regionalnym Centrum Innowacyjności Al. prof. S. Kaliskiego 7:

II.A.1. Stałe sprzątanie wewnątrz budynku RCI

II.A.2. Zapewnienie serwisu sprzątającego w soboty i niedziele w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Biblioteki Głównej, salach dydaktycznych, na holu wejściowym, klatkach schodowych, korytarzach i 13 pomieszczeniach WC.

II.A.3. Konserwacja podłóg:

II.A.4. Wysokościowe mycie elewacji szklanej budynku.

B). Usługi w pomieszczeniach SWFiS w budynku przy ul. Andersa 1

II.B.1. Stałe sprzątanie wewnątrz budynku

II.B.2. Konserwacja PCW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zadanie nr I:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż

600 000 PLN brutto

Zadanie nr II:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zadanie nr I:

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę recepcyjną i sprzątania hoteli lub obiektów przystosowanych do działalności hotelowej o wartości nie mniejszej niż 1 800 000 PLN brutto.

Zadanie nr II:

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze tj. usługi sprzątania obiektów o wartości nie mniejszej niż 350 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

ROK 2021.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych zadań w kwocie:

— Zadanie nr 1 – 95 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

— Zadanie nr 2 – 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez

PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

4. Dowód wniesienia wadium musi być załączony do oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/05/2017

 Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 14.06.2017 r., opublikowane w dniu 16.06.2017 roku.

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 554-031-31-07 al. prof. S. Kaliskiego 7 Bydgoszcz 85-796 Polska Osoba do kontaktów: Agata Juśkowiak Tel.: +48 523749263 E-mail: przetargi@utp.edu.pl Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.utp.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonywanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni,chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy
Numer referencyjny: AZZP.243.27.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
90910000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług prac porządkowych, administracyjnych, usług pralniczych i sanitarnych, sprzątania jezdni, chodników i pielęgnacji terenów zielonych UTP w Bydgoszczy
• Zadanie nr I.
I.A). Usługi w Domach Studenta F-1 i F-2 przy Al. prof. S. Kaliskiego 12-14
I.B). Usługi w Domach Studenta nr 1 i 2 przy ul. Koszarowej 9 i 9a
• Zadanie nr II.
II.A). Usługi w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7
II.B). Usługi w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) przy ul. Andersa 1
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
2 / 2
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-063892
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 094-184199
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/05/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zadanie nr I
Zamiast:
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę recepcyjną i sprzątania hoteli lub obiektów przystosowanych do działalności hotelowej o wartości nie mniejszej niż 1 800 000 PLN brutto.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę recepcyjną i jedną usługę sprzątania obiektów użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto.
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)