Data ogłoszenia: 2017-08-02
Nr postępowania: AZZP.243.43.2017
Nazwa postępowania: Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 02.08.2017 r., opublikowane w dniu 04.08.2017 roku.

Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczeń na życie

2017/S 148-306624

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 145
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin.

Numer referencyjny: AZZP.243.43.2017

II.1.2)Główny kod CPV

66511000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów) lub pełnoletnich dzieci pracownika, pod warunkiem, że do usługi przystąpił również pracownik Zamawiającego. Na dzień 31.5.2017 r. Zamawiający zatrudniał 1 160 osób. Strukturę pracowników z wyszczególnieniem wieku, płci oraz grupy zawodowej przedstawia załącznik do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66512100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2018

Koniec: 31/01/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmniej jednej umowy ubezpieczenia, której przedmiotem była lub jest realizacja grupowego ubezpieczenia na życie, która obejmowała lub obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla co najmniej 900 ubezpieczonych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/09/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/09/2017

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2020.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/08/2017
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 21.08.2017 r., opublikowane w dniu 24.08.2017 roku.

Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczeń na życie

2017/S 161-332897

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 148-306624)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin.

Numer referencyjny: AZZP.243.43.2017

II.1.2)Główny kod CPV

66511000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów) lub pełnoletnich dzieci pracownika, pod warunkiem, że do usługi przystąpił również pracownik Zamawiającego. Na dzień 31.05.2017 r. Zamawiający zatrudniał 1 160 osób. Strukturę pracowników z wyszczególnieniem wieku, płci oraz grupy zawodowej przedstawia załącznik do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 148-306624

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: I.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Zamiast:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 145.

Powinno być:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój B3.

Numer sekcji: I.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny przedmiot działalności

Zamiast:

Zdrowie.

Powinno być:

Edukacja.

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:

Zamiast:

Powinno być:

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem (zawieszającym) osiągnięcia w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. poziomu partycypacji w wysokości 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) Pracowników, którzy złożyli Ubezpieczającemu Deklarację Przystąpienia, o której mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy.

Zmiany umowy przewidziane są w § 21 wzoru umowy. Szczegółowe informacje nt. warunków umowy zawarte są we wzorze umowy oraz w SIWZ (brak miejsca w ogłoszeniu na zamieszczenie wszystkich informacji).

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)