Data ogłoszenia: 2017-12-22
Nr postępowania: AZZP.243.93.2017
Nazwa postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie: Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 22.12.2017 r., opublikowane w dniu 23.12.2017 r. 

Polska-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie

2017/S 247-519698

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
Al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail:
przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój B3
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Domagała
Tel.: +48 523749206
E-mail:
aleksander.domagala@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)Główny kod CPV

79710000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 1 w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w dokumentacji postępowania.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług obsługi szatni

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

98300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługi szatni na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: Seminaryjna 3, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 2 w kwocie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w dokumentacji postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Dla zadania nr 1: warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, uzyskaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. - o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej 400 000 PLN każda.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dla zadania nr 2 umowa będzie świadczona od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 7.2.2018 r. od godziny 13:00, w czasie 12 miesięcy, z wyłączeniem okresu od 1.5.2018 r. do 30.9.2018 r. Usługa będzie świadczona łącznie przez 7 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążania go kosztami za obsługę szatni (zadanie nr 2) w okresie od 1.5.2018 r. do 30.9.2018 r., w którym to okresie Wykonawca nie będzie świadczył usługi obsługi szatni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2, nie krótszy niż 15 dni, jeżeli opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie wstępne zostało przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 26.10.2017 r. oraz opublikowane w dniu 28.10.2017 roku.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-430475

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:20

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2018 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Dla zadania nr 1 w kwocie 20 000 PLN(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Dla zadania nr 2 w kwocie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu-wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany.

4. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/12/2017
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 04.01.2018 r.,
opublikowane w dniu 06.01.2018 r.

Polska-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie

2018/S 004-005682

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-519698)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)Główny kod CPV

79710000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12–14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6–8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/01/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519698

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 11/01/2018

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:20

Powinno być:

Data: 11/01/2018

Czas lokalny: 09:20

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)