Data ogłoszenia: 2017-12-22
Nr postępowania: AZZP.243.93.2017
Nazwa postępowania: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie: Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 22.12.2017 r., opublikowane w dniu 23.12.2017 r. 

Polska-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie

2017/S 247-519698

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
Al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail:
przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności, pokój B3
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Domagała
Tel.: +48 523749206
E-mail:
aleksander.domagala@utp.edu.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)Główny kod CPV

79710000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79710000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12-14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 1 w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w dokumentacji postępowania.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług obsługi szatni

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

98300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługi szatni na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: Seminaryjna 3, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, ul. Bernardyńska 6-8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 2 w kwocie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w dokumentacji postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Dla zadania nr 1: warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, uzyskaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. - o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania nr 1: Warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości co najmniej 400 000 PLN każda.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dla zadania nr 2 umowa będzie świadczona od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 7.2.2018 r. od godziny 13:00, w czasie 12 miesięcy, z wyłączeniem okresu od 1.5.2018 r. do 30.9.2018 r. Usługa będzie świadczona łącznie przez 7 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obciążania go kosztami za obsługę szatni (zadanie nr 2) w okresie od 1.5.2018 r. do 30.9.2018 r., w którym to okresie Wykonawca nie będzie świadczył usługi obsługi szatni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2, nie krótszy niż 15 dni, jeżeli opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie wstępne zostało przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 26.10.2017 r. oraz opublikowane w dniu 28.10.2017 roku.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 208-430475

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:20

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2018 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Dla zadania nr 1 w kwocie 20 000 PLN(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Dla zadania nr 2 w kwocie 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu-wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna Wykonawca powinien dołączyć do oferty kopię dokumentu oraz oryginał dokumentu w osobnej kopercie, nienumerowany i nieparafowany.

4. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/12/2017
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 04.01.2018 r.,
opublikowane w dniu 06.01.2018 r.

Polska-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie

2018/S 004-005682

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-519698)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Bogaczyk
Tel.: +48 523749261
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017

II.1.2)Główny kod CPV

79710000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi patrolu oraz wykonywanie usług szatniarskich na terenach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Usługi będą realizowane w obiektach zlokalizowanych pod następującym adresami: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, Seminaryjna 3/5, Fordońska 430, Sucha 9, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 12–14, ul. Koszarowa 9/9A, ul. Mazowiecka 28, ul. Bernardyńska 6–8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/01/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519698

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 11/01/2018

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 09/01/2018

Czas lokalny: 09:20

Powinno być:

Data: 11/01/2018

Czas lokalny: 09:20

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.