Data ogłoszenia: 2010-04-21
Nr postępowania: AZZP-S.24-38/2010
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usługi wynajmu pojazdów do przewozu osób

CPV: 60170000-0

Termin realizacji: od 15.05.2010 r do 31.05.2010 r.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   Spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności transportowej zamawiający oceni na podstawie posiadanej przez Wykonawcę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

2.   Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

3.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 28.04.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)