Data ogłoszenia: 2018-03-02
Nr postępowania: AZZP.243.8.2018
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoj
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

  Ogłoszenie nr 525197-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" nr POWER.03.01.00-00-K230/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, krajowy numer identyfikacyjny 000001689, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7 , 85-796   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.
Adres strony internetowej (URL): www.utp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zamowienia.utp.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 Dział Zakupów i Zamówień Publicznych bud. Regionalnego Centrum Innowacyjności pokój nr B3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" nr POWER.03.01.00-00-K230/16
Numer referencyjny: AZZP.243.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminami oraz warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ramach projektu pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy" nr POWER.03.01.00-00-K230/16 z podziałem na 5 zadań: Zadanie 1: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D); Zadanie 2: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 2: Prace pomiarowo-kontrolne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie: prac pomiarowo-kontrolnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez URE (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D); Zadanie 3: Przeprowadzanie certyfikowanego szkolenia nr 3 MATRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie specjalizacji na I stopień certyfikacji wg. wytycznych MATRIZ; Zadanie 4: Przeprowadzenie 7 następujących warsztatów kompetencyjnych (zawodowych): 1.warsztaty z magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach; 2.warsztaty z montażu i eksploatacji instalacji PV; 3.warsztaty z ekoenergetycznych systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach i zagospodarowanie ciepła odpadowego warunkach rzeczywistych; 4. warsztaty z inżynierii instalacji fotowoltaicznych; 5.warsztaty z inżynierii instalacji solarnych; 6.warsztaty z inżynierii małych elektrowni wiatrowych; 7.warsztaty z inżynierii pomp ciepła. Zadanie 5: Przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych (zawodowych) z języka angielskiego z zakresu OZE metodą Hamonda na poziomie min. B2
II.5) Główny kod CPV: 80430000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

80510000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie nr 1: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi szkolenia odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zakończonym egzaminem i certyfikacją uczestników, w których przeszkolono co najmniej 45 osób. Zadanie nr 2: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w których przeszkolono co najmniej 45 osób. Zadanie nr 3: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi szkolenia odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. szkolenia MATRIZ zakończone egzaminem i certyfikacją uczestników, w których przeszkolono co najmniej 45 osób. Zadanie nr 4: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej siedem warsztatów odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. warsztatów z tematyki Odnawialnych Źródeł Energii, w których przeszkolono co najmniej 36 osób. Zadanie nr 5: warunek będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z zakresu technicznego języka angielskiego METODĄ HAMONDA na poziomie minimum B2, w których przeszkolono co najmniej 30 osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług odpowiadających swym zakresem przedmiotowi zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 SIWZ wraz z podaniem ich ilości osób, przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. – dotyczy zadań nr 1÷5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

dowody lub dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie przez trenerów wykonujących zamówienie wskazane w Formularzu Ofertowym, spełniające wymogi Zamawiającego (rozdział IV pkt 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w wiersz G każdego zadania) zawierające odbiorcę, temat, ilość godzin, datę i miejsce wykonania. Dowody lub dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – dotyczy zadań nr 1÷5.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony); 2)pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony); 3) oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom; 4) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; b. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ; c. zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ; d. zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; e. w sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość dokonania zmiany osób uczestniczących w wykonaniu umowy, wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę osoby jedynie wtedy, kiedy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź lepsze niż osoby wymienionej w ofercie, f. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e; g. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6.; h. Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia i. zmiany przewidziane w załączniku nr 4A i 4B wzoru umowy


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 1: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV - 3 grupy po 15 osób x 32h/grupę = 96 godzin. b) Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez URE (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D)- 45 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80430000-7, 80510000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 2: Prace pomiarowo-kontrolne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie: prac pomiarowo-kontrolnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez URE (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 2: Prace pomiarowo-kontrolne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych tzw. dozór D- 3 grupy po 15 osób x 10h/grupę = 30 godzin. b) Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: prac pomiarowo-kontrolnych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przeprowadzonym przez komisje kwalifikacyjne powołane przez URE (na stanowisku eksploatacja E i dozoru D)- 45 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80430000-7, 80510000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przeprowadzanie certyfikowanego szkolenia nr 3 MATRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie specjalizacji na I stopień certyfikacji wg. wytycznych MATRIZ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia nr 3 MATRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań I stopień certyfikacji wg wytycznych MATRIZ - 3 grupy. po 15 osób x 30h/grupę = 90 godzin. b) Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie specjalizacji na I stopień certyfikacji wg. wytycznych MATRIZ - 45 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80430000-7, 80510000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Przeprowadzenie 7 następujących warsztatów kompetencyjnych (zawodowych): 1.warsztaty z magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach; 2. warsztaty z montażu i eksploatacji instalacji PV; 3. warsztaty z ekoenergetycznych systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach i zagospodarowanie ciepła odpadowego warunkach rzeczywistych; 4. warsztaty z inżynierii instalacji fotowoltaicznych; 5. warsztaty z inżynierii instalacji solarnych; 6. warsztaty z inżynierii małych elektrowni wiatrowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie 7 warsztatów kompetencyjnych (zawodowych) dla każdego warsztatu: 3 grupy po 12 osób x 32 h/grupę = 96 godzin: 1.warsztaty z magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach; 2. warsztaty z montażu i eksploatacji instalacji PV; 3. warsztaty z ekoenergetycznych systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach i zagospodarowanie ciepła odpadowego warunkach rzeczywistych; 4. warsztaty z inżynierii instalacji fotowoltaicznych; 5. warsztaty z inżynierii instalacji solarnych; 6. warsztaty z inżynierii małych elektrowni wiatrowych; 7. warsztaty z inżynierii pomp ciepła.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych (zawodowych) z języka angielskiego z zakresu OZE metodą Hamonda na poziomie min. B2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii metodą Hamonda na poziomie minimum B2 - 3 grupy po 10 osób x 60h/grupę – 180 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80430000-7, 80510000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

doświadczenie trenerów łącznie w realizacji szkoleń/warsztatów

30,00

termin rozpoczęcia I edycji szkolenia/warsztatu

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)