Data ogłoszenia: 2018-04-30
Nr postępowania: AZZP.243.19.2018
Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 26.04.2018 r. i opublikowane w dniu 28.04.2018 r.  Zamawiający na mając na uwadze uchwałę KIO z dnia 9.10.2017 r. sygn. akt KIO/KU 59/17 udostępnia SIWZ  dnia następnego po dniach wolnych od pracy tj. 30.04.2018 r.

 

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 083-187393

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
554-031-31-07
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
85-796
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kreft
Tel.: +48 523749256
E-mail: przetargi@utp.edu.pl
Faks: +48 523749327
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zamowienia.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.19.2018

II.1.2)Główny kod CPV

71000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną przedsięwzięcia, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych dla zadania pn: „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71220000

71221000

71320000

71325000

71327000

79932000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną przedsięwzięcia, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych dla zadania pn: „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 146

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 6.6.2018 r. do godz. 09:00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że jego średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wyniósł co najmniej 1 000 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion złotych zero gorszy);

b) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (wielobranżowy projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4000,00 m2 i wartością usług projektowych co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy);

b) warunek ten będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

— jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu projektowego – projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno–budowalnej z co najmniej 10 letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem projektowym,

— jedna osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej – projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń,

— jedna osoba, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie z co najmniej 5 letnim doświadczeniem,

— jedna osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń,

— jedna osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w projektowaniu bez ograniczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Powyższe stanowią minimalne wymagania w zakresie kadry projektowej, dlatego też: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych funkcji.

Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a okresy pokrywające się ze sobą nie będą sumowane.

Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/06/2018

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 06/06/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. RCI pokój B2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: marek.kreft@utp.edu.pl lub przetargi@utp.edu.pl. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny w tym celu może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/04/2018

 

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 086-194046

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 083-187393)

 Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)

Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy554-031-31-07

al. prof. S. Kaliskiego 7Bydgoszcz85-796PolskaOsoba do kontaktów: Marek KreftTel.: +48 523749256

E-mail: przetargi@utp.edu.pl Faks: +48 523749327Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb UniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.19.2018

II.1.2)

Główny kod CPV

71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną przedsięwzięcia, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych dla zadania pn: „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/04/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 083-187393

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres w dniach: 146

Powinno być:

Koniec: 31/12/2021

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:


W dniu 29.05.2018 r. umieszczono sprostowanie ogłoszenia suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 083-187393 w zakresie terminu składania ofert tj. do 11.06.2018 r. do godz. 9:00 i otwarcia ofert godz. 09:30. Ogłoszenie opublikowano w DzUUE w dniu 31.05.2018 r.

 

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 102-233827

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 083-187393)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


554-031-31-07


al. prof. S. Kaliskiego 7


Bydgoszcz


85-796


Polska


Osoba do kontaktów: Marek Kreft


Tel.: +48 523749256


E-mail: przetargi@utp.edu.pl


Faks: +48 523749327


Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AZZP.243.19.2018

II.1.2)Główny kod CPV

71000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z załączoną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną przedsięwzięcia, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych dla zadania pn: „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 083-187393

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 06/06/2018

Powinno być:

Data: 11/06/2018

VII.2)Inne dodatkowe informacje:


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (9)