Data ogłoszenia: 2010-07-01
Nr postępowania: AZZP-S.24-1-PP/10
Nazwa postępowania: Wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie naprawy tapczanów w Domach Studenckich

przy ul. Kaliskiego 12-14

Termin realizacji: 12.07.2010 r -10.09.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 7.07.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)