Data ogłoszenia: 2010-08-23
Nr postępowania: AZZP-B.24-114/2010
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
Numer ogłoszenia: 261268 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Opis projektu, który podlega audytowi Przedmiotem projektu jest utworzenie Regionalnych Laboratoriów Badawczych w obszarze Nauk Technicznych i Rolniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Sieć laboratoriów powstanie poprzez adaptację istniejących pomieszczeń oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenia. Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie specjalistycznych laboratoriów z zakresu dyscyplin technicznych i przyrodniczych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja projektu polega na zakupach środków trwałych (głównie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych oraz mebli), a także związanych z nimi modernizacjach (remontach), koniecznych do wstawienia, zainstalowania i uruchomienia zakupionego sprzętu. Łączna wartość projektu: 57.209.299,90 zł. Kwota dofinansowania z RPO: 40.046.509,92 zł. Kwota dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa: 17.162.789,98 zł. Wartość części projektu objętej audytem: 5.312.543,59 zł. to jest stan realizacji według wniosku Zamawiającego o płatność z dnia 23.07.2010 r. Cel i zakres audytu: Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wyniki przeprowadzonego audytu mają być przedstawione w sporządzanych przez podmiot audytujący opinii i raporcie z audytu projektu. Zadaniem podmiotu audytującego jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m.in. zweryfikowanie, czy: - wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, - wnioski o płatność one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, - poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowalne. Dokumenty Powyższe czynności dokonywane będą na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz zawarte umowy wraz z dowodami ich wykonania. Ponadto podmiot audytujący zbada, czy system kontroli wewnętrznej Zamawiającego zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia wymagane ustawą PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują należycie, co najmniej 2 zamówienia i każde z nich: a) polegało na przeprowadzeniu audytu projektu lub projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz b) miało wartość co najmniej 100 000 złotych brutto (w przypadku gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie obcej, wartość tego zamówienia wyniosła co najmniej 100 000 złotych brutto w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie), oraz c) obejmowało weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz d) było wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz e) zakończyło się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a) co najmniej 2 osobami tworzącymi zespół audytowy. Przy tym każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o finansach publicznych. Ponadto, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego powinna spełniać poniższe wymogi - przeprowadziła audyt lub audyty co najmniej 2 projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i każdy audyt: i. był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz ii. zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz iii. obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy co najmniej w związku z zatrudnieniem personelu oraz zakupem usług i towarów oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy; b) osobą mającą pełnić funkcję Zarządzającego usługą, która nie będzie wchodzić w skład zespołu audytowego. Zarządzający usługą musi posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie oraz posiadać doświadczenie w zarządzaniu (koordynowaniu) usługą audytu, która: - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz - zakończyła się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz - obejmowała weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz - w ramach której działania audytowe prowadzone były w tym samym przedziale czasowym przez co najmniej 2 dwuosobowe zespoły audytorskie; Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, że na rachunku prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150 000 złotych. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentu dołączonego do oferty, o którym mowa w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. - zmiana podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, na za-sadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)