Data ogłoszenia: 2010-11-05
Nr postępowania: AZZP-B.24-190/2010
Nazwa postępowania: Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 313743 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w okresie od 24.01.2011r. do 24.01.2014r. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje m.in.: 1. Podstawową (bieżącą) obsługę bankową a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych w złotych polskich (PLN) i walutach obcych, b) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej w złotych polskich (PLN) i walutach obcych c) realizacja przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych w złotych polskich (PLN) i walucie obcej e) obsługa gotówkowa w walucie obcej wskazanej przez Zamawiającego obejmująca walutową wypłatę zaliczek dewizowych na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników Zamawiającego oraz skup dewiz, f) generowanie wyciągów z rachunków bankowych, g) udostępnienie usługi polegającej na szczegółowej identyfikacji pojedynczych płatności wpływających od kontrahentów. 2. Pozostałe usługi bankowe, przez które rozumie się: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, b) wydawanie i obsługa kart płatniczych (debetowych), c) uzyskiwanie na każde żądanie Zamawiającego informacji o saldzie rachunku bankowego na podstawie dyspozycji telefonicznej lub zwykłą pocztą (w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem), d) wydawanie na każde żądania Zamawiającego opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń według żądania Zamawiającego, e) realizacja przelewów w walutach obcych wskazanych przez Zamawiającego na rachunki banków zagranicznych w wersji elektronicznej i w formie papierowej, f) realizacja przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego, g) zaciągnięcie w okresie obsługi bankowej tj.: - od 24.01.2011r. do 31.07.2011r. kredytu w rachunku bieżącym z limitem wynoszącym 1.500.000,00 zł, - od 01.08.2011r. do 31.07.2012r. kredytu w rachunku bieżącym z limitem wynoszącym 5.000.000,00 zł, - od 01.08.2012r. do końca obowiązywania umowy kredytu w rachunku bieżącym z limitem wynoszącym 1.500.000,00 zł. 3. W ramach obsługi bankowej przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się m.in. do: - umożliwienia pobierania codziennych wyciągów z kont bankowych oraz z wpływów masowych w formacie tekstowym (csv/txt), do systemu finansowo-księgowego (SYSTEM SIMPLE ERP v.6) oraz do systemu dziekanatowego (USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów), - umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych przygotowanych w systemie finansowo-księgowym, - połączenia systemu informatycznego banku z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego polegającego na przygotowanie formatów plików tekstowych wyciągów bankowych zgodnych z wymaganiami systemów SYSTEM SIMPLE ERP v.6 oraz USOS.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5, 66.11.20.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru - wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ); Warunkiem szczególnym w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jest posiadanie stosownego zezwolenia lub innego dokumentu (oświadczenie) potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz oświadczenia wynikające z ustawy PZP.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ustawy PZP Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających, że usługi wykazane w dokumencie zostały należycie wykonane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - wysokość oprocentowania rachunku bieżącego - 15

3 - koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)