Data ogłoszenia: 2010-11-18
Nr postępowania: AZZP-S.24-188/2010
Nazwa postępowania: Zarządzanie, administrowanie i rozbudowa sieci komputerowej w Domach Studenckich UTP
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na zarządzanie, administrowanie i rozbudowę sieci komputerowej w Domach Studenckich UTP

(CPV: 72720000-3)

Termin realizacji: od 1.01.2011 do 31.12.2013 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zarządzania i administrowania siecią komputerową, składającą się z co najmniej 1000 komputerów.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, legitymującymi się Poświadczeniem bezpieczeństwa upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne;

2.   oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną;

3.   aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

5.   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

6.   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Inne dokumenty: Wyliczenie ceny oferty

Zamawiający przewiduje udzielenie następujących zamówień uzupełniających;

1.   rozdzielenie urządzeń studenckich od sieci Administracji Domów Studenckich, poprzez doposażenie infrastruktury w router z portami GE, urządzenie do kształtowania QoS per user oraz do wspieranej sprzętowo inspekcji pakietów;

2.   aktualizacja dokumentacji sieci i jej urządzeń aktywnych;

3.   opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych rozbudowy infrastruktury pasywnej sieci i jej elementów aktywnych z uwzględnieniem wdrożenia protokołu IPv6 w roku 2012;

4.   wykonywanie osobiście małych zadań renowacyjnych;

5.   wykonywanie nadzoru przy realizacji przyjętych zadań;

6.   nadzorowanie odbiorów technicznych i testów.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 25.11.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

Zamawiający dopuszcza waloryzowanie ceny jednostkowej wynagrodzenia za jeden miesiąc w następnych latach, w przypadku wzrostu cen towarów i usług za poprzedni rok, ogłaszanego przez GUS, powyżej 5%, o ten rzeczywisty wskaźnik.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2010 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)