Data ogłoszenia: 2010-11-25
Nr postępowania: AZZP-S.24-2PP/2010
Nazwa postępowania: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodo-wych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg

na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce – studia podyplomowe”,

Termin realizacji: do 15.12.2010 r

Minimalne kwalifikacje audytora:

1.   Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - International Federation of Accountants,

2.   Osoba podpisująca raport powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz powinna uczestniczyć w 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE, w tym w jednym realizowanym przez wyższą uczelnię.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

b)     dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych wyżej;

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 1.12.2010 r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)