Data ogłoszenia: 2011-01-26
Nr postępowania: AZZP-B.24-4/2011
Nazwa postępowania: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn.: "Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych"
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie: Nowa strona 1

 

 

PL-Bydgoszcz: Usługi badawcze

2011/S 17-026796

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Kordeckiego 20
Do wiadomości: Barbara Bogaczyk
85-225 Bydgoszcz
POLSKA
Tel. +48 523749272
E-mail: bogaczyk@utp.edu.pl
Faks +48 523749273

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz
POLSKA
Internet: http://www.utp.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 pokój C16
Do wiadomości: Barbara Bogaczyk
85-789 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.
+48 523749272
E-mail:
Barbara.Bogaczyk@utp.edu.pl
Faks +48 523749273
Internet:
http://www.utp.edu.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Uczelnia Publiczna
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn.: "Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych".

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 8
Główne miejsce świadczenia usług Siedziba Wykonawcy.

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu pn.: „Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wykonywana usługa podzielona będzie na 4 etapy oraz poniżej wskazane zadania.
Zamówienie obejmuje:
Etap I.
Zad.1.
Zbadanie, charakterystyka, analiza i ocena czystości mikrobiologicznej i składu chemicznego, w tym składników odżywczych, prozdrowotnych poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi jako surowca do wytwarzania półproduktów i produktów jadalnych oraz suplementów diety.
Zad. 2.
Określenie kryteriów i wymogów jakościowych oraz oceny i kwalifikacji poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi pod względem ich przydatności technologicznej na produkty żywnościowe, suplementy diety czy, ewentualnie na cele paszowe i techniczne.
Zad. 3.
Dokonanie charakterystyki technologicznej poszczególnych rodzajów surowców odpadowych z łososi pod względem ich przydatności na wybrane kierunki dalszego przetwórstwa.
Zad. 4.
Opracowanie sposobu gromadzenia, transportu i przechowywania surowców odpadowych z łososi w warunkach przemysłowych przed dalszym przerobem.
Zad. 5.
Zbadanie zmian stanu świeżości i jakości surowców odpadowych z przetwórstwa łososi podczas ich przechowywania w różnych warunkach oraz określenie okresu ich trwałości przed dalszym przerobem.
Etap II.
Zad. 1.
Przeprowadzenie badań i prób technologicznych odzyskiwania oleju rybnego z odpadowych surowców z łososi różnymi sposobami, w celu wyboru postępowania optymalnego do stosowania w warunkach przemysłu rybnego, ze względu na wydajność i jakość oleju.
Zad. 2.
Określenie w pozyskiwanym oleju łososiowym składu kwasów tłuszczowych, w tym przede wszystkim zawartości w nich kwasu EPA [C 20:5 n-3] oraz DHA [C 22:6 n-3].
Zad. 3.
Określenie możliwości, warunków i sposobów postępowania z odpadowymi surowcami.
Z przetwórstwa łososi o znacznym udziale pozostałości mięsa (świeżego lub wędzonego) – możliwego do odzyskiwania w rozdrobnionej postaci oraz określenie kierunków wykorzystywania takiego mięsa w przetwórstwie na spożywcze produkty rybne.
Zad. 4.
Budowa badawczego stanowiska modelowego do realizacji określonych operacji wynikających z opracowanych technologii przetwórstwa surowców odpadowych z łososi na półprodukty i produkty o zwiększonej wartości dodanej.
Zad. 5.
Synteza rezultatów prac badawczo-analitycznych wykonanych w etapie I i II.
Etap III.
Zad. 1.
Opracowanie technologii (w tym operacji jednostkowych i ich parametrów) uzyskiwania naturalnych preparatów mineralnych z odpadowych surowców z przetwórstwa łososi i ocena ich wartości jako prozdrowotnych suplementów diety, ze względu na zawartość wapnia, magnezu, potasu, fosforu i innych makro- i mikro-elementów.
Zad. 2.
Opracowanie procesu technologicznego (w tym dobór operacji i parametrów procesu) otrzymywania z odpadowych surowców łososiowych, głównie ze skór, kolagenu i/lub żelatyny.
Zad. 3.
Określenie, dla warunków przemysłowych, sposobu odzyskiwania, pakowania, utrwalania i przechowywania jadalnego (świeżego i wędzonego) rozdrobnionego mięsa, jako półproduktu do przetwarzania na żywnościowe produkty rynkowe.
Zad. 4.
Próby technologiczne wykorzystania odzyskiwanego mechanicznie rozdrobnionego mięsa łososiowego na modelowe produkty żywnościowe.
Etap IV.
Zad. 1.
Budowa modelowego stanowiska badawczego pilotażowej linii przetwarzania surowców odpadowych z przetwórstwa łososi oraz dostosowanie opracowanych technologii wykorzystywania tych surowców do wdrażania w warunkach przemysłowych.
Zad. 2.
Wyprodukowanie próbnych partii wyrobów na badawczym stanowisku modelowym, dokonanie ich charakterystyki mikrobiologicznej i chemicznej pod kątem bezpieczeństwa i wartości prozdrowotnych.
Zad. 3.
Opracowanie założeń technologiczno-technicznych do projektowania i budowy pilotażowej linii oraz materiałów promujących półprodukty i produkty o zwiększonej wartości dodanej i opracowanie rozwiązania technologiczno-techniczne do ich produkcji.
Terminy wykonania poszczególnych etapów:
I etap – do 31.3.2011 roku,
II etap – do 31.12.2011 roku,
III etap – do 31.12.2012 roku,
IV etap – do 31.12.2013 roku.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73110000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 33 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).
2. Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa rybnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN każda. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 7 i 8 SIWZ.
3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt 3 SIWZ) zostanie spełniony wówczas,
a) gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, posiada niezbędne zaplecze techniczne do realizacji badań tj co najmniej:
— czyste laboratorium o klasie czystości niegorszej niż określonej klasą 10000 zgodnie US Federal Standard 209 A lub innego równoważnego systemu oceny czystości,
— spektrometr absorpcji atomowej,
— ICP-OEC spektrometr,
— UV2 spektrometr,
— analizator rtęci,
— spektrofluometr,
— system oznaczania azotu,
— chromatograf cieczowy, system HPLC z UV/VIS i FLD,
— chromatograf cieczowy, system HPLC z DAD i FLD,
— liofilizator,
— urządzenie do automatycznej ekstrakcji tłuszczu metodą Soxhleta,
— reaktor mikrofalowy,
— aparat do pomiarów lepkości,
— maszyna wytrzymałościowa do badań w warunkach obciążeń statycznych i zmiennych,
— wielokanałowy miernik temperatury,
— konduktometr,
— pH-metr,
— sterowana cyfrowo prasa z czujnikiem siły.
Oraz.
b) gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem zadania posiadającym wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii i budowy maszyn oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma projektami badawczo-rozwojowymi o wartości powyżej 200 000,00 PLN brutto każdy w zakresie mechanizacji przetwórstwa ryb.
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 9 i 10 SIWZ.
4. Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej (rozdz. VII pkt 4 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których ma rachunek, posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN lub zdolność kredytową na po-ziomie co najmniej 200 000,00 PLN.
I.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie Zamawiający oceni na podstawie dokumentów dołączonych do oferty o których mowa w rozdziale IX pkt 11 i 12 SIWZ.
5. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 2-12 SIWZ.
6. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 7-12 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2-6 SIWZ
8. Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.
9. Konsorcjum. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru – wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ).
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Wykaz usług, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
8. Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane.
9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ).
10. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór oświadczenia – załącznik nr 7 do SIWZ).
11. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie co najmniej 200 000,00 PLN lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie co najmniej 200 000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.
13. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
14. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
15. Wykonawca zagraniczny.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, opisanych w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 5, 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty w formie i o treści wskazanej w § 4 ust. 1 – 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej (rozdz. VII pkt 4 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których ma rachunek, po-siada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 200 000,00 PLN.
I.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 PLN.
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie Zamawiający oceni na podstawie dokumentów dołączonych do oferty o których mowa w rozdziale IX pkt 11 i 12 SIWZ.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa rybnego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN każda. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 7 i 8 SIWZ.
3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt 3 SIWZ) zostanie spełniony wówczas,
a) gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, posiada niezbędne zaplecze techniczne do realizacji badań tj co najmniej.
— czyste laboratorium o klasie czystości niegorszej niż określonej klasą 10000 zgodnie US Federal Standard 209 A lub innego równoważnego systemu oceny czystości,
— spektrometr absorpcji atomowej,
— ICP-OEC spektrometr,
— UV2 spektrometr,
— analizator rtęci,
— spektrofluometr,
— system oznaczania azotu,
— chromatograf cieczowy, system HPLC z UV/VIS i FLD,
— chromatograf cieczowy, system HPLC z DAD i FLD,
— liofilizator,
— urządzenie do automatycznej ekstrakcji tłuszczu metodą Soxhleta,
— reaktor mikrofalowy,
— aparat do pomiarów lepkości,
— maszyna wytrzymałościowa do badań w warunkach obciążeń statycznych i zmiennych,
— wielokanałowy miernik temperatury,
— konduktometr,
— pH-metr,
— sterowana cyfrowo prasa z czujnikiem siły.
Oraz.
b) gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. koordynatorem zadania posiadającym wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii i budowy maszyn oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma projektami badawczo-rozwojowymi o wartości powyżej 200 000,00 PLN brutto każdy w zakresie mechanizacji przetwórstwa ryb.
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 9 i 10 SIWZ.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

AZZP-B.24-4/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 3.3.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.3.2011 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 3.3.2011 - 11:10

Miejsce

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Zamówienia Publiczne, pokój C16.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt pn. "Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587700
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587700
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

21.1.2011

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)