Data ogłoszenia: 2011-02-16
Nr postępowania: AZZP-B.24-19/2011
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie kursu "Skuteczny Menedżer"
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Przeprowadzenie kursu -Skuteczny Menedżer-
Numer ogłoszenia: 55371 - 2011; data zamieszczenia w BIP: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu -Skuteczny Menedżer-.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu -Skuteczny menedżer- w ramach projektu Nowa wiedza - nowe kompetencje. 2. Na potrzeby niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia określa się zamiennie jako kurs. 3. Zakres obejmujący skuteczne przeprowadzenie Kursu: - przeprowadzenie dwóch edycji kursu -Skuteczny menedżer- w siedzibie Zamawiającego; - zakres tematyczny: kierowanie zespołem, komunikację zarządzającą, budowanie efektywnych zespołów, cechy skutecznego lidera, motywowanie pracowników, ustalanie celów i priorytetów, delegowanie, rekrutację, rozmowę oceniającą, zwolnienia, etykietę biznesową, szkolenia pracowników, strategię zarządzania, zasobami ludzkimi; - każda edycja kursu obejmuje 12 dni szkoleniowych, w każdej edycji 84 godz. lekcyjnych; - opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych przez Wykonawcę; Obowiązki trenerów: - przywitanie uczestników kursu, - poinformowanie uczestników o udziale w kursie finansowanym z projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-go, - prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, obejmującej: dziennik zajęć, weryfikację formularzy, wystawienie certyfikatów i odbiór potwierdzeń ich ode-brania, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie pretestów, postestów oraz ankiety ewaluacyjnej, - w przypadku zmiany sali wynikającej z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego (np. brak prądu) konieczne jest jej oznakowanie oraz drogi dojścia do sali, - odebranie od uczestników oryginałów formularzy zgłoszeniowych (weryfikacja poprzez: poprawność wypełnienia, czytelność wszystkich pól i podpisów we wskazanych miejscach, - rozdanie deklaracji uczestnictwa w projekcie a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu podpisania i późniejsze ich zebranie, - rozdanie oświadczeń do podpisania przez uczestników o otrzymaniu wyżywienia, materiałów szkoleniowych i certyfikatów oraz list obecności (sprawdzenie kompletności podpisów), - rozdanie ankiety ewaluacyjnej w celu wypełnienia przez uczestników przed zakończeniem kursu oraz późniejszej jej zebranie, - rozdanie testów wiedzy uczestnikom, na początku i przed zakończeniem kur-su oraz późniejsze ich zebranie, - wypełnienie karty pracy trenera, - wykonawca przekaże dokumentacji w terminie 2 dni od daty zakończenia każdej edycji kursu Zamawiającemu. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę protokołu przekazania/odbioru. - Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i przyjęcie jej przez Zamawiającego jest wcześniejsze podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji. - protokół przekazania/odbioru sporządzi każdorazowo Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że trener będzie monitorowany przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego oraz oceniany na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników kursu każdorazowo po zakończeniu zajęć w celu osiągnięcia rezultatów oraz zapewnienia najwyższej jakości kursu. W przypadku gdy trener otrzyma w ankietach ewaluacyjnych po prze-prowadzonych zajęciach średnią ocen dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć przez trenera od uczestników poniżej 3,0 punktów w 5-cio stopniowej skali (gdzie 5 oznacza bardzo dobrze, 4 - dobrze, 3 - dostatecznie, 2 - słabo, 1 - bardzo słabo) Wykonawca podejmie działania w celu podniesienia jakości zająć. W sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość dokonania zmiany trenera, w wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę trenera jedynie wtedy, kiedy wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie proponowanego trenera będą takie same, bądź lepsze niż trenera wskazanego w ofercie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń - załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru - wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził/zrealizował: - co najmniej 5 (pięć) kursów/szkoleń w zakresie tematyki objętej przedmiotowym postępowaniem dla osób pracujących, Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ustawy PZP Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - załącznik nr 5) oraz dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających, że usługi wykazane w dokumencie zostały należycie wykonane.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt 3 SIWZ) zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - trenerem/trenerami, który: posiada wykształcenie wyższe, przeprowadził co najmniej 2 /dwa/ kursy w zakresie tematyki objętej przedmiotowym postępowaniem wg opracowanego autorskiego programu szkoleniowego dla osób pracujących gdzie kurs obejmował co najmniej 70 godz. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 2) oraz dokumentów do-łączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, - zmianę trenera na zasadach określonych w SIWZ, - zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, - zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój C16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt -Nowa wiedza - nowe kompetencje-.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)