Data ogłoszenia: 2011-02-22
Nr postępowania: AZZP-S.24-20/2011
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi doradztwa finansowego
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Kordeckiego 20, 85-858 Bydgoszcz

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonywanie usługi doradztwa finansowego

prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi doradztwa finansowego w rozliczaniu projektu pn. „Studia podyplomowe dla kadr technicznych” (POKL 02.01.01.-00-129/10), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, obejmujące:

- ocenę kwalifikowalności wydatków oraz poprawności dokumentów księgowych, potwierdzeń zapłaty (zgodność wydatku z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

- przygotowywanie wniosków o płatność,

- monitoring finansowy (zgodność postępu ponoszenia wydatków z wnioskiem o dofinansowanie projektu),

- monitoring rzeczowy (zgodność realizowanych działań z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie),

- udzielanie konsultacji Projektodawcy dotyczących problemów związanych z rozliczaniem projektu.

Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV: 79412000-5).

Założenia projektu:

-        Okres realizacji projektu: 01.12.2010 – 31.12.2012

-        Całkowita wartość projektu: 1.371.040,28 zł (w tym dofinansowanie 1.195.688,28 zł)

-        Liczba słuchaczy studiów podyplomowych: 200

-        Liczba edycji studiów podyplomowych: 10

-        Liczba godzin zajęć: 2282

-        Liczba uczestnikogodzin: 45640

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-        Wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością w projekcie wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w szczególności gromadzenie i opracowywanie danych sprawozdawczych, weryfikacja danych w systemie PEFS (przygotowywanie załącznika nr 2 do wniosku o płatność)

-        Wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem:

·        weryfikacja kwalifikowalności wydatków,

·        weryfikacja dokumentów księgowych, potwierdzeń zapłaty

·        opisywanie wyciągów bankowych,

·        przygotowywanie wniosków o płatność wraz z wszystkimi załącznikami (Zakłada się złożenie ok. 10 wniosków o płatność, przewiduje się że każdy wniosek obejmie ok. 200 pozycji dokumentów finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby wniosków o płatność.)

·        każdorazowy wydatek należy weryfikować z budżetem projektu, oceniać jego kwalifikowalność. Należy mieć na uwadze wielkość uczelni i formalny obieg dokumentów)

-        wykonywanie zadań związanych z monitoringiem finansowym (w tym przygotowanie comiesięcznych zestawień postępu finansowego)

-        wykonywanie zadań związanych z monitoringiem rzeczowym (zgodność realizacji projektu z. umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie, wytycznymi)

-        formułowanie i konsultowanie korespondencji z PARP, w tym przygotowywanie wniosków o zmiany w projekcie (modyfikacja wniosku o dofinansowanie i uzasadnienie zmian), przygotowanie informacji dotyczącej pomocy publicznej, przygotowanie innych wymaganych przez PARP dokumentów i formularzy

-        wykonywanie zadań związanych z monitoringiem wskaźników

-        udzielanie konsultacji Projektodawcy dotyczących problemów wynikających z realizacji projektu

Weryfikacja dokumentacji powinna następować na podstawie oryginałów dokumentów. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja merytoryczna związana z realizo­wanymi studiami dostępna będzie jedynie w siedzibie UTP. Wobec tego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w ramach realizacji usługi w wymiarze minimum 4 dni roboczych w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.

II.                  TERMIN WYKONYWANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.01.2013 r.

III.                WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) tj.:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz;

      Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli:

a.      wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym co najmniej jeden na rzecz uczelni wyższej ,

b.      wykonawca przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów szkoleniowych finansowanych przez UE, w tym przynajmniej jeden realizowany przez uczelnię wyższą

3.      Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

      Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował zespołem specjalistów, zdolnym do wykonania zamówienia w tym jednym biegłym rewidentem i dwoma specjalistami z wykształceniem wyższym ekonomicznym z doświadczeniem w zakresie rozliczania projektów POKL (w tym przygotowywania wniosków o płatność).

4.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w rozdziale III pkt 1-4 Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

·         Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp.

      Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3.

 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. IV niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca warunki spełnia.

Dla ustalenia kolejności najlepszego spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zamawiający przyzna punkty za każdą wykonaną usługę opisaną w rozdz. III. pkt 2.a i b.

IV.                OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien zawierać wymienione niżej dokumenty i załączniki:

1.      Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 22, ust. 1 (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

2.   Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną (wzór na stronie internetowej www.utp.edu.pl).

3.   Aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług opisanych w pkt. III.2.a i b zawierający informację o ich przedmiocie, wartości dacie i miejscu wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

5.   Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich doświadczenia.

 

V.         LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH

 Zamawiający po przeprowadzeniu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zaprosi do złożenia ofert wstępnych trzech wykonawców najlepiej spełniających postawione warunki.

 

VI.        KRYTERIA I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY OFERT

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

VII.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU     W POSTĘPOWANIU

1.   Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 01.03. 2011 roku o godz. 1100

2.   Wnioski należy złożyć w Dziale Zakupów i Zamówień i Publicznych UTP w Bydgoszczy,

ul. Kordeckiego 20 w pokoju nr 1A lub przesłać na adres Zamawiającego .

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 22.02. 2011 r

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)