Data ogłoszenia: 2011-03-01
Nr postępowania: AZZP-S.24-25/2011
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
Numer ogłoszenia: 69417 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności, które opisuje Ramowy Plan Remontów stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary planowanych robót. Przewidywana wartość robót zadania wynosi: 1 491 000,25 zł. Inwestor planuje przeznaczyć na wykonywanie nadzoru technicznego w okresie trwania zadania kwotę 35 395,- zł. 2.Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności reprezentuje Inwestora na budowie oraz zobowiązany jest do: - analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu poznania problemu i podjęcia działań zaradczych; - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w naradach technicznych; - sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; - odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; - zgłaszania Inwestorowi konieczności wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych; - sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy oraz uaktualniania kosztorysów inwestorskich na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne, dotyczące przedmiotu zamówienia; - przygotowywania SIWZ do każdego z przetargów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; - uczestniczenia w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywania SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; - kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowania z wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych); - dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót; - sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia; - organizacji i dokonywania odbiorów częściowych i końcowego; - udziału w czynnościach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego; - dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach budowlanych wchodzącymi w zakres nadzorowanych robót budowlanych, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kalkulacja ceny oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1.wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 2.przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 3.zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia. termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-225 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20, Bud. B, pok. 1 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-225 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20, Bud. B, pok. 1 A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.