Data ogłoszenia: 2011-03-01
Nr postępowania: AZZP-S.24-25/2011
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności
Numer ogłoszenia: 69417 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności, które opisuje Ramowy Plan Remontów stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary planowanych robót. Przewidywana wartość robót zadania wynosi: 1 491 000,25 zł. Inwestor planuje przeznaczyć na wykonywanie nadzoru technicznego w okresie trwania zadania kwotę 35 395,- zł. 2.Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności reprezentuje Inwestora na budowie oraz zobowiązany jest do: - analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu poznania problemu i podjęcia działań zaradczych; - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w naradach technicznych; - sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; - odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; - zgłaszania Inwestorowi konieczności wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych; - sprawdzania i weryfikowania kosztorysów wykonawcy oraz uaktualniania kosztorysów inwestorskich na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne, dotyczące przedmiotu zamówienia; - przygotowywania SIWZ do każdego z przetargów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; - uczestniczenia w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywania SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; - kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowania z wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych); - dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót; - sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia; - organizacji i dokonywania odbiorów częściowych i końcowego; - udziału w czynnościach odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego; - dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, przy czym zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach budowlanych wchodzącymi w zakres nadzorowanych robót budowlanych, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kalkulacja ceny oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1.wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 2.przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 3.zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia. termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-225 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20, Bud. B, pok. 1 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-225 Bydgoszcz ul. Kordeckiego 20, Bud. B, pok. 1 A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)