Data ogłoszenia: 2011-04-29
Nr postępowania: AZZP-B.24-64/2011
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6

Ogłoszenie zamieszczone w BZP
Numer ogłoszenia: 97096 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 374-93-32, 374-94-03, faks 052 3749332.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2.Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. Opis projektu, który podlega audytowi Celem bezpośrednim projektu będzie wprowadzenie nowego, światowego standardu w komunikacji internetowej o nazwie IP v.6. Cel ten przyczyniać się będzie do osiągnięcia celu ogólnego projektu, jakim jest zapewnienie społeczności akademickiej UTP stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej technologii informatycznej w celu stworzenia możliwości prowadzenia nowoczesnych badań. Przedkładany projekt zakłada modernizację i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v.6. W tym celu wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura budynków i ich okablowanie. Nie przewiduje się wymiany mediów transmisyjnych, a jedynie dodanie nowych - jednomodowych kabli światłowodowych zawierających min.12 włókien. Wymieniony zostanie rdzeń sieci, który po wszystkich przewidzianych modyfikacjach zapewni oczekiwane przepływności i możliwość uruchomienia infrastruktury w trybie dual-stack. Łączna wartość projektu: 9.523.388,45 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 8.041.828,75 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1.419.146,25 zł. Środki własne: 62.413,45 zł Wartość części projektu objętej audytem: 8 882 313,15 zł. to jest stan realizacji według wniosku Zamawiającego o płatność z dnia 06.04.2011 r. Ramy prawne audytowanego projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2.Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki. PO IG został zatwierdzony przez KE decyzją z dnia 1 października nr K (2007) 4562 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja w Polsce, a następnie przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 30 października 2007 r. nr 267 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. PO IG został przygotowywany na podstawie rozporządzenia nr 1083/2006, ustawy oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Ramy czasowe audytowanego projektu: Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 1.09.2009 r., zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.02.03.01-00-029/09. Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w dniu 30.09.2011 r. Cel i zakres audytu: Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wyniki przeprowadzonego audytu mają być przedstawione w sporządzanych przez podmiot audytujący opinii i raporcie z audytu projektu. Zadaniem podmiotu audytującego jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez m.in. zweryfikowanie, czy: - wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, - wnioski o płatność poparte są odpowiednimi dokumentami finansowymi, - poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można uznać je za wydatki kwalifikowalne, - czy dokumentacja projektu prowadzona jest zgodnie z umową o dofinansowanie, - czy promocja prowadzona jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Dokumenty Powyższe czynności dokonywane będą na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiących podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, oraz zawarte umowy wraz z dowodami ich wykonania. Ponadto podmiot audytujący zbada, czy system kontroli wewnętrznej Zamawiającego zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru - wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują należycie, co najmniej 1 zamówienie, które: a) polegało na przeprowadzeniu audytu projektu lub projektów o charakterze inwestycyjnym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz b) miało wartość co najmniej 750 000 złotych brutto (w przypadku gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie obcej, wartość tego zamówienia wyniosła co najmniej 750 000 złotych brutto w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o dofinansowanie), oraz c) obejmowało weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz d) było wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz e) zakończyło się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a) co najmniej 2 osobami tworzącymi zespół audytowy. Przy tym każda z tych osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o finansach publicznych. Ponadto, co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego powinna spełniać poniższe wymogi - przeprowadziła audyt lub audyty co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i audyt: - był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz - zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz - obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy co najmniej w związku z zatrudnieniem personelu oraz zakupem usług i towarów oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy; b) osobą mającą pełnić funkcję Zarządzającego usługą, która nie będzie wchodzić w skład zespołu audytowego. Zarządzający usługą musi posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie oraz posiadać doświadczenie w zarządzaniu (koordynowaniu) usługą audytu, która: - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz - zakończyła się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz - obejmowała weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z postanowieniami umowy w zakresie finansowym tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy, oraz - w ramach której działania audytowe prowadzone były w tym samym przedziale czasowym przez co najmniej 2 dwuosobowe zespoły audytorskie; Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, że na rachunku prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych. Spełnianie przez Wykonawcę warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentu dołączonego do oferty, o którym mowa w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. - zmiana podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.