Data ogłoszenia: 2011-06-03
Nr postępowania: AZZP-S.24-80/2011
Nazwa postępowania: Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń gazowych, energetycznych, cieplnych, wentylacyjnych oraz neutralizatorów ścieków

(CPV: 50532200-5, 50711000-2, 50721000-5, 50700000-2, 50712000-9,

71315410-6, 90470000-2, 90523000-9)

Termin realizacji: do 30.08.2011 r

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej po jednej usłudze w zakresach przeglądów i konserwacji urządzeń: gazowych, energetycznych, cieplnych. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały lub są wykonywane należycie.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się właściwymi świadectwami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją i dozorowaniem urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach w grupach 1-3.

Inne dokumenty:

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 13.06.2011r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.06.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (11)