Data ogłoszenia: 2011-06-09
Nr postępowania: AZZP-S.24-89/2011
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług informatycznych
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20,

tel. (052) 3749 332, fax (052) 374 93 32, www.utp.edu.pl,

e-mail: slomko@utp.edu.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie usług informatycznych

usługa dotyczy m.in. konfiguracji systemu SIMPLE.ERPv6, którego prawa autorskie posiada SOFTEAM Sp. z o.o.

(CPV: 72000000-5, 72212443-6, 80533000-9)

Termin realizacji: do 30.06.2012 r

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem specjalistów, co najmniej 5-cio osobowym, zdolnym do wykonania zamówienia.

Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Bud. B, pok. 1 A oraz na stronie internetowej www.utp.edu.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 17.06.2011r,

do godziny 11:00, w pok. 1 A.

Termin związania ofertą 30 dni.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.06.2011 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)