Data ogłoszenia: 2011-10-27
Nr postępowania: AZZP-B.24-183/2011
Nazwa postępowania: ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY
Numer ogłoszenia: 353812 - 2011; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ZAINSTALOWANEJ I UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE DZIERŻAWY ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W OKRESIE OD 01.12.2011 DO 31.12.2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8, 64.21.11.00-9, 64.21.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone warunki .Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.1.Spełnianie przez Wykonawcę warunków, Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz odpisu z właściwego rejestru z którego wynikać będzie czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, a takze aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). W stosunku do osób fizycznych nie wymaga się przedstawienia odpisu z rejestru Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie świadczenia usług telefonicznych, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. (słownie trzysta tysięcy złotych). Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia - załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 i 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B 106.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)