Data ogłoszenia: 2012-02-22
Nr postępowania: AZZP-DK.24-31/2012
Nazwa postępowania: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

PL-Bydgoszcz: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DZUUE w dniu 22.02.2012r.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanew DZUUE w dniu 25.02.2012r.

2012/S 39-063296

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz POLSKA
Osoba do kontaktów: Daniel Kostyra  E-mail:
daniel.kostyra@utp.edu.pl
Faks: +48 523749273, Tel.: +48 523749272

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107
Adres internetowy:
http://zamowienia.utp.edu.pl/

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107
Adres internetowy:
http://zamowienia.utp.edu.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, pokój B107
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Uczelnia Publiczna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszary zlokalizowane na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Usługa obejmuje:
— opracowanie 12 (dwanaście) projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego,
— w trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności; konsultacje te polegają na:
— zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych spotkań dyskusyjnych z udziałem członków Zespołów Lokalnej Współpracy i innych interesariuszy; zakres tej usługi obejmuje:
— zapewnienie sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym) dla minimum 30 osób,
— opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
— przeprowadzenie dyskusji nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zmierzającej do wypracowania rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności,
— zapewnienie cateringu dla uczestników spotkań dyskusyjnych,
— w razie potrzeby zatrudnienie mediatora (decyzję o konieczności zatrudnienia mediatora Wykonawca podejmie po uzgodnieniu z Zamawiającym),

— za pośrednictwem Zamawiającego stałe udostępnianie na stronach internetowych (www.gdos.gov.pl/projekty, www.projektnatura.utp.edu.pl, strony internetowe właściwych terytorialnie RDOŚ) informacji o postępie prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

— opracowanie w języku niespecjalistycznym polskim krótkiej informacji o projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Dopuszcza się możliwość zmiany koordynatora projektu PZO lub eksperta wskazanego w ofercie, jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu (w szczególności śmierć, utrata lub zmiana uprawnień, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę koordynatora projektu PZO lub eksperta tylko wtedy, kiedy spełni warunki określone w SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 12 (dwunastu) projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (dalej nazywanych PZO) dla wymienionych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
1. Świetliste Dąbrowy i Grądy w Jabłonnej (PLH140045) mazowieckie.
2. Bagna Orońskie (PLH140023) mazowieckie.
3. Stawy w Żabieńcu (PLH140039) mazowieckie.
4. Łąki Kazuńskie (PLH140048) mazowieckie.
5. Bagna Celestynowskie (PLH140022) mazowieckie.
6. Bory Bagienne i Torfowiska Karaska (PLH140046) mazowieckie.
7. Poligon Rembertów (PLH140034) mazowieckie.
8. Stary Zagaj (PLH040038) kujawsko-pomorskie.
9. Lisi Kąt (PLH040026) kujawsko-pomorskie.
10. Łąki Trześlicowe w Foluszu (PLH040027) kujawsko-pomorskie.
11. Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) kujawsko-pomorskie.
12. Błota Kłócieńskie (PLH040031) kujawsko-pomorskie.
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2012 r. z podziałem na następujące etapy:
a) do 6.5.2012 r. — etap I (przygotowawczy);
b) do 8.7.2012 r. — etap II, moduł A: opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000;
c) do 19.8.2012 r. — etap II, moduł B: opracowanie projektu PZO dla obszaru Natura 2000;
d) do 21.10.2012 r. — etap II, moduł C: opracowanie pierwowzoru dokumentacji projektu PZO dla obszaru Natura 2000;
e) do 30.11.2012 r. — etap III: opiniowanie projektu PZO w ramach konsultacji społecznych, a następnie wprowadzanie do jego treści niezbędnych korekt i uzupełnień.

II.2.2)Informacje o opcjach  Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Świetliste Dąbrowy i Grądy w Jabłonnej (PLH140045) mazowieckie

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 Bagna Orońskie (PLH140023) mazowieckie

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 Stawy w Żabieńcu (PLH140039) mazowieckie

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 Łąki Kazuńskie (PLH140048) mazowieckie

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 Bagna Celestynowskie (PLH140022) mazowieckie

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska (PLH140046) mazowieckie

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 Poligon Rembertów (PLH140034) mazowieckie

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 Stary Zagaj (PLH040038) kujawsko-pomorskie

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 Lisi Kąt (PLH040026) kujawsko-pomorskie

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 Łąki Trześlicowe w Foluszu (PLH040027) kujawsko-pomorskie

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) kujawsko-pomorskie

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 Błota Kłócieńskie (PLH040031) kujawsko-pomorskie

(dotyczy wszystkich części)

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres

Zakres prac koniecznych do sporządzenia projektu PZO określono w SIWZ oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.2.2010 r. i obejmuje on:
1. opisanie granic obszaru Natura 2000 w formie wektorowej warstwy informacyjnej w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.8.2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);
2. zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony istotnych dla ich ochrony;
3. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony dokonywaną na podstawie dostępnych informacji i niezbędnych prac terenowych uzupełniających inwentaryzację, charakterystyki jakościowe lub rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania przedmiotów ochrony polegającą na łącznej ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków;
4. ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony z uwzględnieniem oceny, o której mowa w pkt 3 oraz oceny prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich możliwego wpływu na parametry;
5. ustalenie celów zadań ochronnych możliwych do osiągnięcia w okresie 10 lat, na jaki jest sporządzany plan zadań ochronnych;
6. ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów zadań ochronnych;
7. w oparciu o analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw ustalenie wskazań do zmiany tych studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie przyrody;
8. ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 oraz określenie terminu jego sporządzenia;
9. przeprowadzenie z wykorzystaniem sprawdzonych, powszechnie dostępnych środków komunikowania się (spotkania dyskusyjne, korespondencja elektroniczna i papierowa) konsultacji ze społeczeństwem, których celem jest uwzględnienie w projekcie PZO uzasadnionych z punktu widzenia osiągnięcia celów ochrony postulatów zgłaszanych przez różne „grupy interesu”;
10. sporządzenie dokumentacji projektu PZO opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, dokumentacji fotograficznej, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych;
11. udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektu PZO na zasadzie zajęcia stanowiska wobec zgłaszanych uwag i wniosków, a następnie wprowadzeniu wymaganych korekt do treści projektu PZO.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości określonej dla każdego z zadań.
Numer zadania Kod i nazwa obszaru Wadium.
1. Świetliste Dąbrowy i Grądy w Jabłonnej (PLH140045) 650,00 PLN sześćset pięćdziesiąt złotych;
2. Bagna Orońskie (PLH140023) 650,00 PLN sześćset pięćdziesiąt złotych;
3. Stawy w Żabieńcu (PLH140039) 700,00 PLN siedemset złotych;
4. Łąki Kazuńskie (PLH140048) 700,00 PLN siedemset złotych;
5. Bagna Celestynowskie (PLH140022) 650,00 PLN sześćset pięćdziesiąt złotych;
6. Bory Bagienne i Torfowiska Karaska (PLH140046) 750,00 PLN siedemset pięćdziesiąt złotych;
7. Poligon Rembertów (PLH140034) 750,00 PLN siedemset pięćdziesiąt złotych;
8. Stary Zagaj (PLH040038) 350,00 PLN trzysta pięćdziesiąt złotych;
9. Lisi Kąt (PLH040026) 500,00 PLN pięćset złotych;
10. Łąki Trześlicowe w Foluszu (PLH040027) 650,00 PLN sześćset pięćdziesiąt złotych;
11. Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) 700,00 PLN siedemset złotych;
12. Błota Kłócieńskie (PLH040031) 1 000,00 PLN jeden tysiąc złotych.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu — wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata wynagrodzenia zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż 1.12.2012 r.
Koszt organizacji spotkań dyskusyjnych zostanie zwrócony Wykonawcy na jego rachunek bankowy, każdorazowo po zrealizowaniu spotkań zgodnie z harmonogramem (zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ).
Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może powołać się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń — załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru — wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia — załącznik nr 3 do SIWZ).
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób prawnych — dotyczy wszystkich urzędujących członków władz) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
8. Dokumenty potwierdzające, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane.
9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia — załącznik nr 6 do SIWZ).
10. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
11. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
12. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa w pkt. 2-6, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
13. Wykonawca zagraniczny.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale IX pkt 2, 3, 4, 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale IX pkt 5 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis akapitu 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu (na podstawie § 4 ust. 1 – 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej 2 (dwa) opracowania swoim rodzajem odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna usługę wykonania projektu PZO lub planu ochrony dla jednej z wymienionych form ochrony przyrody: obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.
2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) koordynatorem projektu PZO, który powinien posiadać:
— wyższe wykształcenie przyrodnicze (biologia) lub pokrewne (rolnicze, leśne),
— doświadczenie w zakresie kierowania zespołem autorskim (ekspertami) sporządzającym projekt PZO lub plan ochrony obszaru chronionego (obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego) — co najmniej 1 (jeden) projekt; i
b) ekspertami — specjalistami ds. przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt) w obrębie obszarów Natura 2000. Za eksperta ds. przedmiotów ochrony w obrębie obszarów Natura 2000 Zamawiający uzna osobę, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biologia) lub pokrewnych (rolniczych, leśnych) oraz spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków:
— jest autorem lub współautorem projektów PZO lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub innych przyrodniczych obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i inne) przynajmniej w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością — co najmniej 1 projekt,
— i/lub jest autorem lub współautorem ekspertyz (ocen lub opinii) w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością, których celem była ocena stanu zachowania lub ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin lub zwierząt — co najmniej 1 ekspertyza,
— i/lub jest autorem lub współautorem projektu utworzenia obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub innego przyrodniczego obszaru chronionego — co najmniej 1 projekt,
— i/lub uczestniczył (jako koordynator krajowy lub ekspert lokalny) w realizacji zadań Państwowego Monitoringu Przyrodniczego w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez GIOŚ,
— i/lub brał udział (jako ekspert) w pracach Wojewódzkich Zespołów Specjalistów ds. obszarów Natura 2000.
Dopuszcza się wypełnianie obowiązków koordynatora projektu PZO przez jednego z ekspertów.
Kwalifikacje przedmiotowe i liczba ekspertów zależą od specyfiki poszczególnych obszarów Natura 2000. Minimalne wymagania w tym zakresie podano poniżej.
Wykaz wymaganych ekspertów do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Numer zadania Kod i nazwa obszaru Wymagani eksperci.
1. Świetliste Dąbrowy i Grądy w Jabłonnej (PLH140045) botanik siedliskoznawca, entomolog.
2. Bagna Orońskie (PLH140023) botanik siedliskoznawca.
3. Stawy w Żabieńcu (PLH140039) botanik siedliskoznawca, zoolog, entomolog.
4. Łąki Kazuńskie (PLH140048) botanik siedliskoznawca, entomolog.
5. Bagna Celestynowskie (PLH140022) botanik siedliskoznawca, zoolog.
6. Bory Bagienne i Torfowiska Karaska (PLH140046) botanik siedliskoznawca, zoolog.
7. Poligon Rembertów (PLH140034) botanik siedliskoznawca, zoolog.
8. Stary Zagaj (PLH040038) botanik siedliskoznawca, entomolog.
9. Lisi Kąt (PLH040026) botanik siedliskoznawca, zoolog.
10. Łąki Trześlicowe w Foluszu (PLH040027) botanik siedliskoznawca, zoolog.
11. Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) botanik siedliskoznawca, zoolog.
12. Błota Kłócieńskie (PLH040031) botanik siedliskoznawca, zoolog, entomolog.
Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury  Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia  Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: AZZP-DK.24-31/2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.4.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.4.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 4.4.2012 - 10:10

Miejscowość:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Zamówienia Publiczne, pokój B107. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Luty 2013r.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławcze

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22.2.2012

 

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (19)