Data ogłoszenia: 2012-07-19
Nr postępowania: AZZP-S.24-145/2012
Nazwa postępowania: Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji stacji transformatorowych i rozdzielni niskiego i średniego napięcia znajdujących się na terenie uczelni. Zakres prac obejmuje: - Wykonanie pomiarów, - Wykonanie usług konserwacyjnych, - Wykonanie prac uzupełniających i porządkowych. Dane Techniczne transformatorów objętych przeglądem i konserwacją 1) Transformator nr 1 - 630 kVA, typ TAOa 630/15,75; 2) Transformator nr 2 - 630 kVA, typ TOON-600; 3) Transformator nr 3 - 630 kVA, typ TNOSCF 630/20 PNS; 4) Transformator nr 4 - 400 kVA, typ TO 400/15; 5) Transformator nr 5 - 400 kVA, typ TO 400/15; 6) Transformator nr 6 - 630 kVA, typ TAO 56 30/15; 7) Transformator nr 7 - 400 kVA, typ TO 400/15; 8) Transformator nr 8 - 630 kVA, typ TOA 66 30/15; 9) Transformator nr 9 - 250 kVA, typ TO 250/15; 10) Transformator nr 10 -400 kVA, typ TAB 400..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B 111;.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B 111;.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia w BZP - 19.07.2012

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)