Data ogłoszenia: 2012-07-19
Nr postępowania: AZZP-S.24-145/2012
Nazwa postępowania: Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji stacji transformatorowych i rozdzielni niskiego i średniego napięcia znajdujących się na terenie uczelni. Zakres prac obejmuje: - Wykonanie pomiarów, - Wykonanie usług konserwacyjnych, - Wykonanie prac uzupełniających i porządkowych. Dane Techniczne transformatorów objętych przeglądem i konserwacją 1) Transformator nr 1 - 630 kVA, typ TAOa 630/15,75; 2) Transformator nr 2 - 630 kVA, typ TOON-600; 3) Transformator nr 3 - 630 kVA, typ TNOSCF 630/20 PNS; 4) Transformator nr 4 - 400 kVA, typ TO 400/15; 5) Transformator nr 5 - 400 kVA, typ TO 400/15; 6) Transformator nr 6 - 630 kVA, typ TAO 56 30/15; 7) Transformator nr 7 - 400 kVA, typ TO 400/15; 8) Transformator nr 8 - 630 kVA, typ TOA 66 30/15; 9) Transformator nr 9 - 250 kVA, typ TO 250/15; 10) Transformator nr 10 -400 kVA, typ TAB 400..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B 111;.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B 111;.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia w BZP - 19.07.2012

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)

Status (0)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.