Data ogłoszenia: 2012-09-24
Nr postępowania: AZZP-AJ.24-198/2012
Nazwa postępowania: Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu "NOWA JAKOŚĆ UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Data opublikowania 28/09/2012    S187    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania

2012/S 187-308185

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 20
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
85-225 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523749272
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Faks: +48 523749273

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
85-789 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523749272
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Faks: +48 523749273
Adres internetowy: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
85-789 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523749272
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Faks: +48 523749273
Adres internetowy: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3,1, pokój 144
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jankowska
85-789 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523749272
E-mail: agnieszka.jankowska@utp.edu.pl
Faks: +48 523749273
Adres internetowy: http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu "Nowa jakość UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ul. ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią w następujących obszarach funkcjonalnych:
1) raportowania i budżetowania (kontrolingu) – system klasy BI,
2) elektronicznego obiegu dokumentów (EOD),
3) systemu HRM (tzw. „miękki HR”) z portalem pracowniczym,
4) zarządzania prawami autorskim w zakresie oprogramowania (licencjami),
5) finansowo-księgowym,
6) kadrowo-płacowym,
7) planowania i zarządzania inwestycjami,
8) gospodarki remontowej,
9) zarządzania nieruchomościami,
10) gospodarki magazynowej i zamówień publicznych,
11) majątku trwałego,
12) ewidencji sprzedaży,
13) obsługi toku studiów (system dziekanatowy) w oparciu o:
1)przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej oraz opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Projektowej ZSI,
2)wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu instalację, wdrożenie, konfigurację, modernizację, rozszerzenie, uruchomienie i integrację wszystkich obszarów funkcjonalnych zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z migracją danych,
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72260000, 72263000, 72268000, 72265000, 72267000, 80533100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zbudowania oraz wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią oraz dostawa niezbędnych dla funkcjonowania systemu licencji.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2012. Zakończenie 30.6.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr PL 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach: I rata po dostawie licencji, II rata po I etapie wdrożenia, III rata po II etapie wdrożenia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców.
Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń–załączniki do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru – wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia – załącznik do SIWZ).
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7. Wykaz usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ).
8. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane.
9. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
10. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100).
11.Opis usług: Opis oferowanego oprogramowania,Oświadczenie o zgodności ZSI z wymaganiami SIWZ, Organizacja prac i metodyka wdrożenia, Opis procesów zarządczych,Wymagania funkcjonalne dla ZSI, Wykaz podwykonawców (według wzorów zawartych w siwz).
12. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
13. Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony).
14. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa w pkt. 2-6, potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
15. Wykonawca zagraniczny.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis akapitu 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik do SIWZ oraz przedkładając odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 7-10, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik do siwz) oraz dokumenty, o którym mowa w pkt 2-6 SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że:
a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100),
Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie Zamawiający oceni na podstawie dokumentów dołączonych do oferty o których mowa w SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W ramach potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
1. co najmniej trzy, zrealizowane w ramach odrębnych umów, usługi, których przedmiotem były dostawa i wdrożenie przedmiotu zamówienia obejmujące co najmniej system ERP, BI, EOD o wartości min. 1 mln. zł brutto każdy;
2. co najmniej jedną usługę dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia obejmującego wdrożenie systemu klasy ERP i toku studiów na uczelni wyższej o liczbie studentów nie mniejszej niż 5 000;
W ramach potwierdzenia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim po-tencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób w skład, którego wchodzą:
1. Kierownik projektu – posiadający certyfikat w zakresie zarządzania projek-tami na poziomie, co najmniej PRINCE 2 Practitioner lub równoważnym, a także minimum trzy letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożenia systemów zintegrowanych. Wymagane jest, aby kierownik projektu wykazał się doświadczeniem w kierowaniu, co najmniej jednym odrębnym projektem o wartości 1 mln zł brutto, dotyczącym wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, dla uczelni wyższej.
2. Konsultant wiodący przypadający na każdy obszar funkcjonalny, posiadający udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych. Wymagane jest, by każdy konsultant wiodący wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w realizacji, co najmniej trzech wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, w których pełnił rolę konsultanta wiodącego w obszarze funkcjonalnym, do którego został przypisany w niniejszym postępowaniu, powinien również wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w reali-zacji, co najmniej jednego wdrożenia dla uczelni wyższej w swoim obszarze funkcjonalnym. Dopuszcza się wskazanie jednej osoby do maksymalnie dwóch obszarów funkcjonalnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 50

2. ocena funkcjonalności. Waga 35

3. wydłużony okres gwarancji. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AZZP-AJ.24-198/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.11.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.11.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.11.2012 - 10:10

Miejscowość:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Zamówienia Publiczne, BUDYNEK 3.1 pokój 144.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 4.1.1 PO KL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" w ramach projektu NOWA JAKOŚĆ UTP.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
2) zmian w wykazie podwykonawców lub zmian w wykazie personelu, który bierze udział w wykonywaniu Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
3) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
4) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych.
3. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 uPZP.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy\a, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2012
Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (8)