Data ogłoszenia: 2012-11-03
Nr postępowania: AZZP-S.24-237/2012
Nazwa postępowania: Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, al. Kaliskiego 7, bud. 3.1, pok. 142,

85-789 Bydgoszcz
Osoba do kontaktów:
Romuald Słomko
85-225 Bydgoszcz, POLSKA, Tel.: +48 523749332, E-mail: romuald.slomko@utp.edu.pl
Faks: +48 523749332

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: Powyższy punkt kontaktowy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy punkt kontaktowy

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonywanie usługi ochrony osób i mienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bydgoszcz.
 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów, terenów, osób i mienia z interwencją wyspecjalizowanej załogi oraz usługi portierskie.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 340 000,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 7.1.2013. Zakończenie 4.1.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 15 000 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden miesiąc wykonywania usługi ma charakter ryczałtowy i może ulec zmianie tylko w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok, powyżej 1 punktu procentowego.
Wynagrodzenie określone wyżej będzie waloryzowane po każdym roku trwania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za poprzedni rok.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie opisanej w SIWZ.
Warunek posiadania doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie, trwające nie najmniej niż 24 miesiące, w ramach jednego kontraktu usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości (netto) nie mniejszej niż 800.000 PLN każda.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (OC za szkody w rzeczach/ mieniu znajdujące się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą – bez podlimitu tj. do pełnej sumy gwarancyjne w polisie).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 5 000 000,00 PLN.

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: AZZP-S.24-237/2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.12.2012 - 11:00

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 10.12.2012 - 11:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na ochronie imprez okolicznościowych organizowanych w obiektach Zamawiającego wg stawki ustalonej w tym postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31.10.2012

PL-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie 2012/S 212-350843

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)