Data ogłoszenia: 2013-03-13
Nr postępowania: AZZP-DK.24-33/2013
Nazwa postępowania: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2013r.

 

PL-Bydgoszcz: Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

2013/S 052-085576

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA
Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Osoba do kontaktów: Osoba do kontaktów: Daniel Kostyra, Tel.: +48 523749262, Faks: +48 523749267, E-mail: daniel.kostyra@utp.edu.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Adres internetowy: http://zamowienia.utp.edu.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 143
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Uczelnia publiczna

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszary zlokalizowane na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Sucha 9, 85-789 Bydgoszcz
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw ku-jawsko-pomorskiego i mazowieckiego” realizowanego przez Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy usługi polegającej na opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Warszawie.
2. Usługa obejmuje:
a. opracowanie 8 (ośmiu) projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego,
b. w trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia roz-wiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000
a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności; konsultacje te polegają na:
c. zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych spotkań dyskusyjnych z udziałem członków Zespołów Lokalnej Współpracy i innych interesariuszy; zakres tej usługi obejmuje:
- zapewnienie sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multi-medialnym (nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym) dla minimum 30 osób,
- opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
- przeprowadzenie dyskusji nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zmierzającej do wypracowania rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności,
- zapewnienie cateringu dla uczestników spotkań dyskusyjnych,
- w razie potrzeby zatrudnienie mediatora (decyzję o konieczności za-trudnienia mediatora Wykonawca podejmie po uzgodnieniu z Zamawiającym),

za pośrednictwem Zamawiającego stałe udostępnianie na stronach interneto-wych (www.gdos.gov.pl/projekty, www.projektnatura.utp.edu.pl, stronach internetowych właściwych terytorialnie RDOŚ) informacji o postępie prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,

d. opracowanie w języku niespecjalistycznym polskim krótkiej informacji o projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku 17 do SIWZ.
Dopuszcza się możliwość zmiany koordynatora projektu PZO lub eksperta wskazanego w ofercie, jednak pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu (w szczególności śmierć, utrata lub zmiana uprawnień, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień). Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę koordynatora projektu PZO lub eksperta tylko wtedy, kiedy spełni warunki określone w SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 8 (ośmiu) projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (nazywanych PZO) dla wymienionych poniżej obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Wykaz części zamówienia (zadań) ze wskazaniem nazw i kodów obszarów Natura 2000 dla których mają być opracowane projekty planów zadań ochronnych:
1 Gołobórz PLH140028 mazowieckie
2 Łękawica PLH140030 mazowieckie
3 Podebłocie PLH140033 mazowieckie/ lubelskie
4 Łąki Ostrówieckie PLH140050 mazowieckie
5 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 mazowieckie
6 Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028 kujawsko-pomorskie
7 Dolina Osy PLH040033 kujawsko-pomorskie
8 Ostoja Brodnicka PLH040036 kujawsko-pomorskie/warmińsko-mazurskie
Zamówienie powinno zostać wykonane wg poniższego harmonogramu:
1) Dla zadań nr 1÷4 i 6÷8:
Każde powyżej określone zadanie należy wykonać w terminie do 29.11.2013 r. z podziałem na następujące etapy:
a) Etap I (wstępny) — do 15.6.2013 r.,
b) Etap II (wykonanie prac terenowych - moduły A i B) — do 20.9.2013 r.,
c) Etap II (opracowanie pierwowzoru projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Na-tura 2000 - moduł C) — do 18.10.2013 r.,
d) Etap III (korekta pierwowzoru projektu PZO) — do 29.11.2013 r.
2) Dla zadania nr 5:
Zadanie należy wykonać w terminie do 28.11.2014 r. z podziałem na następujące etapy:
a) Etap I (wstępny) — do 28.6.2013 r.,
b) Etap II (wykonanie prac terenowych - moduły A i B) — do 19.9.2014 r.,
c) Etap II (opracowanie pierwowzoru projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Na-tura 2000 - moduł C) — do 17.10.2014 r.,
d) Etap III (korekta pierwowzoru projektu PZO) — do 28.11.2014 r.

II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Gołobórz PLH140028 mazowieckie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności. Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 Łękawica PLH140030 mazowieckie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (dalej nazywanych PZO) dla wymienionych w tabeli 1 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 Podebłocie PLH140033 mazowieckie/ lubelskie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 Łąki Ostrówieckie PLH140050 mazowieckie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 mazowieckie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028 kujawsko-pomorskie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 Dolina Osy PLH040033 kujawsko-pomorskie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 Ostoja Brodnicka PLH040036 kujawsko-pomorskie/ warmińsko-mazurskie

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
2. W trakcie opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przeprowadzenie konsultacji społecznych zmierzających do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony obszaru Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90712400, 90721700

3)Wielkość lub zakres Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów „Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego przy czym usługa opracowania projektu PZO dla każdego obszaru Natura 2000 jest odrębną częścią przedmiotu zamówienia.
Podstawę sporządzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000 stanowią:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”, a w szczególności art. 28 ust. 1 – 5, 8, 10 i 13 tej ustawy i dokumenty pochodne,
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku”, a w szczególności rozdział 3 tej ustawy,
c) ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz. 1051) i dokumenty pochodne,
d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),
e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
oraz inne aktualne akty prawne, wytyczne GDOŚ lub odpowiednich terytorialnie RDOŚ dotyczące procedury wykonania przedmiotu zamówienia i jego formy (w przypadku zmiany wyszczególnionych powyżej aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu PZO; datę graniczną uwzględniania zmian regulacji prawnych i zaleceń wykonawczych projektu PZO wyznacza termin zakończenia etapu II).
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi jednodniowe spotkania dyskusyjne z udziałem członków ZLW i innych interesariuszy zmierzające do uzgodnienia rozwiązań kompromisowych między celami ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 a oczekiwaniami i interesami lokalnej społeczności.
Wymaganą dla każdego obszaru Natura 2000 minimalną liczbę spotkań dyskusyjnych określono w SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
Numer zadania Kod i nazwa obszaru Wadium[zł] Słownie [zł]
1. Gołobórz PLH140028 500,00 pięćset
2. Łękawica PLH140030 800,00 osiemset
3. Podebłocie PLH140033 800,00 siedemset
4. Łąki Ostrówieckie PLH140050 700,00 siedemset
5. Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 2500,00 dwa tysiące pięćset
6. Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028 1000,00 jeden tysiąc
7. Dolina Osy PLH040033 800,00 osiemset
8. Ostoja Brodnicka PLH040036 1000,00 jeden tysiąc
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności.
1. Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wystawienie przez Wykonawcę jednej faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych po sprawdzeniu poprawności przekazanej dokumentacji oraz jednej lub kilku faktur w zależności od ilości przewidzianych i przeprowadzonych spotkań dyskusyjnych dla danego zadania.
2. Rozliczenie za przeprowadzone spotkania dyskusyjne nastąpi powykonawczo. Rozliczenie powykonawcze dotyczy możliwości zatrudnienia mediatora oraz cateringu w odniesieniu do rzeczywistej liczby osób biorących udział w spotkaniach dyskusyjnych.
3. Koszt organizacji spotkań dyskusyjnych zostanie zwrócony Wykonawcy na jego rachunek bankowy, każdorazowo po zrealizowaniu spotkań zgodnie z harmonogramem (zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac terenowych i studyjnych jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę częściowych protokołów odbioru po zakończeniu Etapu I, poszczególnych Modułów Etapu II, Etapu III oraz końcowego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie Umowy bez wad.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż 6.12.2013r. (w przypadku zadań nr 1÷4 i 6÷8) i nie wcześniej niż 6.12.2014r. (w przypadku zadania nr 5).
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia przelewu środków finansowych dokonywanych na jego konto przez jednostkę finansującą projekt (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie) zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną pracę niezwłocznie po wpływie środków na konto Zamawiającego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do re-prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców. Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców w celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może powołać się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą;
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą prze-słanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał prze-widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zale-ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
e. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce za-mieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania doty-czące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
f. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
g. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:
a. informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów lub
b. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca.
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.
W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ.
Wykonawca zagraniczny. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale VIII pkt 8 lit. b.-d. oraz f. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wy-stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Formy dokumentów. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przed-miot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów do-tyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.
Wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).
Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) opracowań swoim rodzajem odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna usługę wykonania:
a. pięciu projektów PZO lub planów ochrony dla „siedliskowych” obszarów Natura 2000,
lub jeżeli Wykonawca wykonał mniej niż pięć projektów PZO lub planów ochrony dla „siedliskowych” obszarów Natura 2000,
b. przynajmniej trzech projektów PZO lub planów ochrony dla „siedliskowych” obszarów Natura 2000 i dwóch dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 28 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:
a. oświadczenia złożonego wraz z ofertą,
b. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej pięć usług (opracowań) swoim rodzajem odpowiadających przedmiotowi zamówienia (dotyczy wszystkich zadań) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z poświadczeniem należytego wykonania tej usługi.
II. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) koordynatorem projektu PZO, który powinien posiadać:
- wyższe wykształcenie przyrodnicze (biologia) lub pokrewne (rolnicze, leśne, medyczne),
- doświadczenie w zakresie kierowania zespołem autorskim (ekspertami) sporządzającym projekt PZO dla obszaru „siedliskowego” Natura 2000, plan ochrony obszaru chronionego (obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego) lub plan urządzenia lasu w zakresie ochrony przyrody (dokumenty planistyczne jeżeli nie są projektami PZO lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 muszą spełniać wymagania art. 28 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody — Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) — przynajmniej 5 (pięć) projektów, w tym nie mniej niż 3 (trzy) projekty PZO dla obszarów „siedliskowych” Natura 2000 lub plany ochrony dla obszarów „siedliskowych” Natura 2000
i
b) ekspertami — specjalistami ds. przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt) w obrębie obszarów Natura 2000. Za eksperta ds. przedmiotów ochrony w obrębie obszarów Natura 2000 Zamawiający uzna osobę, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biologia) lub pokrewnych (rolniczych, leśnych) oraz spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków:
- jest autorem lub współautorem projektów PZO lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub innych przyrodniczych obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i inne) przynajmniej w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością — co najmniej 1 projekt,
- i/lub jest autorem lub współautorem ekspertyz (ocen lub opinii) w zakresie zgodnym z deklarowaną specjalnością, których celem była ocena stanu za-chowania lub ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin lub zwierząt — co najmniej 1 ekspertyza,
- i/lub jest autorem lub współautorem projektu utworzenia obszaru Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody lub innego przyrodniczego obszaru chronionego — co najmniej 1 projekt,
- i/lub uczestniczył (jako koordynator krajowy lub ekspert lokalny) w realizacji zadań Państwowego Monitoringu Przyrodniczego w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez GIOŚ,
- i/lub brał udział (jako ekspert) w pracach Wojewódzkich Zespołów Specjalistów ds. obszarów Natura 2000.
Dopuszcza się wypełnianie obowiązków koordynatora projektu PZO przez jednego z ekspertów.
Kwalifikacje przedmiotowe i liczba ekspertów zależą od specyfiki poszczególnych obszarów Natura 2000. Minimalne wymagania w tym zakresie podano poniżej.
Wykaz wymaganych ekspertów do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000\
Numer zadania Kod i nazwa obszaru Wymagani eksperci
1. Gołobórz PLH140028 botanik — siedliskoznawca
2. Łękawica PLH140030 botanik — siedliskoznawca, teriolog, batracholog, entomolog
3. Podebłocie PLH140033 botanik — siedliskoznawca, teriolog, herpetolog, malakolog
4. Łąki Ostrówieckie PLH140050 botanik — siedliskoznawca, teriolog, batracholog, malakolog, entomolog
5. Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 botanik — siedliskoznawca, teriolog, batracholog, malakolog, entomolog, ichtiolog
6. Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028 botanik — siedliskoznawca, teriolog, batracholog
7. Dolina Osy PLH040033 botanik — siedliskoznawca, chiropterolog, ich-tiolog
8. Ostoja Brodnicka PLH040036 botanik — siedliskoznawca, teriolog, entomolog, ichtiolog
Spełnianie przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający oceni na pod-stawie następujących dokumentów:
a. oświadczenia złożonego wraz z ofertą,
b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: AZZP-DK.24-33/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 26.4.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 26.4.2013 - 10:10

Miejscowość: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Zamówienia Publiczne, bud. 3.1, pokój 143, Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: marzec 2014r.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

VI.3)Informacje dodatkowe

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,
- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ,
- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ,
- zmianę koordynatora projektu PZO oraz eksperta na zasadach określonych w SIWZ,
- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:
1. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia,
2. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie leżą po stronie Wykonawcy w szczególności zmiany przepisów określonych w ustawach oraz innych aktach prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA
Tel.: +48 224587700, Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcy który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było po-wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Są-du Okręgowego w Bydgoszczy.
5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, Tel.: +48 224587700, Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.3.2013

 

 

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (7)