Data ogłoszenia: 2013-04-27
Nr postępowania: AZZP-S.24-43/2013
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Usługi
Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2013r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.04.2013r.

PL-Bydgoszcz: Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

2013/S 083-140249

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kordeckiego 20
Punkt kontaktowy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-789 Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, bud. 3.1, pok. 142
Osoba do kontaktów: Romuald Słomko
85-225 Bydgoszcz
POLSKA
Tel.: +48 523749332
E-mail: romuald.slomko@utp.edu.pl
Faks: +48 523749332

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.utp.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Uczelnia Wyższa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Edukacja

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonywanie usług sprzątania, recepcyjnych, sanitarnych, obsługi szatni w obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bydgoszcz, al. Kaliskiego 12/14.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania , recepcyjnych, utrzymania terenów zielonych, dezynfekcji i deratyzacji budynków, prania i czyszczenia na sucho, obsługi szatni, określonych w wymienionych niżej zadaniach:
— zadanie nr I. – Usługi w Domach Studenta F-1 i F-2 przy Al. Prof. S. Kaliskiego 12/14,
— zadanie nr II. – Usługi w Domach Studenta nr 1 i 2 przy ul. Koszarowej 9 i 9a,
— zadanie nr III. – Usługi w Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7,
— zadanie nr IV. – Usługi w pomieszczeniach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) przy ul. Andersa 1,
— zadanie nr V. – Usługi prowadzenia 3 szatni w obiektach dydaktycznych przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, ul. Bernardyńskiej 6/8 i ul. Seminaryjnej 3/5,
— zadanie nr VI. – Wykonywanie usługi prowadzenia recepcji w obiektach przy al. Kaliskiego 7.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911000, 79992000, 77310000, 90921000, 98310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 6 933 800 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.8.2013. Zakończenie 31.7.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium 75 000 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000 PLN.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie do wykonania usług i dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
— Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę recepcyjną i sprzątania hoteli lub obiektów przystosowanych do działalności hotelowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN,
— Wykonawca dysponuje pracownikami nadzoru, posiadającymi 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania pracownikami wykonującymi usługi, upoważnionymi do stałego kontaktu z przedstawicielami zamawiającego w ilości minimum 3 osoby.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

AZZP-S.24-43/2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.6.2013 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 5.6.2013 - 11:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.4.2013

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)