Data ogłoszenia: 2013-07-31
Nr postępowania: AZZP-AK.24-133/2013
Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Bydgoszcz: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 306394 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych oraz drobnych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych, Zadanie nr 2 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Chempur, Zadanie nr 3 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Sigma - Aldrich , Zadanie nr 4 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy POCH, Zadanie nr 5 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Merck Milipore, Zadanie nr 6 - Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy A & A Biotechnology.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na Zadanie nr 1 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych, Zadanie nr 2 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Chempur, Zadanie nr 3 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Sigma - Aldrich, Zadanie nr 4 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy POCH, Zadanie nr 5 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Merck Milipore, Zadanie nr 6 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy A & A Biotechnology. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów: a) oświadczenia złożonego wraz z ofertą, b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę dostawę polegającą na Zadanie nr 1 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych, Zadanie nr 2 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Chempur, Zadanie nr 3 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Sigma - Aldrich, Zadanie nr 4 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy POCH, Zadanie nr 5 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Merck Milipore, Zadanie nr 6 - Dostawie odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy A & A Biotechnology wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, wymaga: 1.1. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart charakterystyki potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem opisanym przez Zamawiającego. 1.2. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów analizy jakościowej w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia (lub dokument równoważny) - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. Dokument musi zawierać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, okres trwałości, datę produkcji. 1.3. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek (dostawa próbek odbywa się na koszt Wykonawcy) przedmiotu zamówienia równoważnego w stosunku do przedmiotu wymienionego w SIWZ. Próbka musi wystarczyć do przeprowadzenia testu/analizy do której jest przeznaczona. Załączone próbki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację poprzez wskazanie numeru pozycji zgodnej z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zmiany numerów katalogowych danego przedmiotu umowy. 1.1. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest: a) wycofanie z produkcji danego przedmiotu umowy, co potwierdzone być musi oświadczeniem producenta oraz uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. Przedmiot umowy o zmienionym nr katalogowym zachować musi tożsamość w zakresie składu fizyko - chemicznego oraz zapewniać musi jednakową jakość wyników badań lub analiz przy realizacji badań i doświadczeń wykonywanych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturach Zamawiającego. b) zmiana w systemie księgowym Wykonawcy lub zmiana oferty katalogowej Wykonawcy polegająca wyłącznie na zmianie nr katalogowych co potwierdzone być musi oświadczeniem Wykonawcy w powyższym zakresie. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji. 2.1.Warunkiem takiej zmiany jest: a) zmiana terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej; b) zmiana terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące wycofania danego przedmiotu umowy z produkcji. 3.1.Warunkiem takiej zmiany konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.utp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek 3.1, pokój 144).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Chempur.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Chempur dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Sigma - Aldrich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Sigma - Aldrich dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy POCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy POCH dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Merck Milipore.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy Merck Milipore dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy A & A Biotechnology.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupy odczynników chemicznych i drobnych materiałów zużywalnych firmy A & A Biotechnology dokonywane będą przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-8, 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)